Folkomröstningen i Storbritannien som utföll till förmån för landets utträde ur Europeiska unionen var den viktigaste händelsen under andra kvartalet för de finskregistrerade investeringsfonderna. Det förklaras inte enbart av fondernas direkta tillgångar i Storbritannien utan också av hela den globala marknadens reaktion på utgången av omröstningen, vilket i sin tur påverkade fondernas värde. Fondernas värde påverkades framför allt av det kraftiga aktieprisfallet genast efter att resultatet stod klart och av deprecieringen av pundet.

Vid slutet av juni 2016 hade ungefär hälften av de finskregistrerade investeringsfonderna (224 st.) tillgångar i Storbritannien. Det sammanlagda värdet av tillgångarna uppgick till 4,7 miljarder euro, vilket dock utgör en relativt liten andel, 4,6 %, av fondernas samtliga tillgångar. Storbritannien är det femte populäraste mållandet för finskregistrerade investeringsfonder och i synnerhet aktie- och obligationsfonder har investeringar i landet. Värdet på framför allt aktiefondernas investeringar sjönk under juni (−0,7 miljarder euro) samtidigt som fondandelar löstes in (till ett nettobelopp av −0,7 miljarder euro). Detta hade en central betydelse för den samlade utvecklingen av investeringsfondernas totala balansräkning (−0,8 miljarder euro). Visserligen uppvägdes balansräkningsminskningen något av den positiva utvecklingen av obligationsfonderna.

Brexit-nyheterna påverkade inte bara aktiemarknaden utan också i hög grad växelkursen för brittiska pundet. Detta ledde till att alla tillgångar i brittiska pund minskade i värde: värdet på tillgångarna sjönk i juni med hela 7,7 % till följd av växelkursförändringar.

                                   

En del av de brittiska fastighetsfonderna avbröt eller inskränkte inlösen av fondandelar då en betydligt större andel investerare än normalt samtidigt ville lösa in fondandelar på grund av resultatet av EU-folkomröstningen. De finskregistrerade investeringsfonderna har inga direkta innehav1 i de fonder som avbrutit handeln. 


Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

1 En del av fondernas investeringar utgör investeringar i andra fonder. Direkta statistikuppgifter finns inte tillängliga om investeringsobjekten för dessa målfonder och det är därför svårt att ta fram en mer detaljerad analys av fondinvesteringarna.

Upplysningar:
Tommi Aarnio, telefon 010 831 24 80, e-post: tommi.aarnio(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 010 831 29 92, e-post : johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle 31.10.2016 kl. 13.00.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.