Bostadslån

Utlåning

Hushållen tog i december 2011 nya bolån för 1,5 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder euro mindre än i november 2011 men 0,1 miljarder euro mer än i december 2010. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bolån sjönk i december med 0,03 procentenheter till 2,58 %. Det utestående beloppet av bolån från mo-netära finansinstitut till hushåll ökade med 0,4 miljarder euro i december och uppgick till 81,8 miljarder euro vid slutet av månaden. Genomsnittsräntan låg kvar på 2,51 %, medan den årliga ökningstakten steg från 6,4 % i november till 6,6 % i december.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i december för 7,3 miljarder euro, vilket var  0,7 miljarder euro mer än i november. Genomsnittsräntan för nya avtal låg nästan oförändrad på 2,67 %. MFI-utlåningen i euro till icke-finansiella företag minskade i december med 0,1 miljarder euro och uppgick till 60,4 miljarder euro vid slutet av månaden. Genomsnittsräntan för MFI-utlåningen var 2,84 %, medan den årliga ökningstakten steg från 6,5 % i november till 7,2 % i december.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll ökade i december med 2,0 miljarder euro. Inlåningen över natten ökade med 0,9 miljarder euro och övrig inlåning med 1,1 miljarder euro. Vid slutet av månaden uppgick inlåningen från hushåll till sammanlagt 82,6 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,05 %. Hushållen slöt nya avtal om tidsbunden inlåning för 3,1 miljarder euro till en ränta på 2,03 % i genomsnitt.

Finländska hushåll ingick 2 753 nya avtal om långsiktigt sparande under sista kvartalet 2011. Vid slutet av året var antalet sparavtal uppe i 18 644. Insättningarna på LS-konton ökade med sammanlagt 3,5 mil-joner euro under oktober–december och med 12 miljoner euro under hela året. Kapitalet för långsiktigt sparande utgjorde 23,9 miljoner euro vid slutet av december.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Oktober,
mn euro
November,
mn euro

mn euro
December,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 108 922 109 242 109 551 5,2 2,88
    -varav bostadslån 80 949     81 369 81 781 6,6 2,51
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 60 195 60 434 60 361 7,2 2,84
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 933 80 650 82 612 6,2 1,05
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 781 1 686 1 529 2,58

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi 

Nästa uppdatering 29.2.2012 kl.13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats