Bostadslån
Det utestående beloppet av bostadslån i euro ökade i Finland endast med knappt 20 miljoner euro i januari, vilket är den minsta månatliga förändringen sedan januari 1999. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån steg klart i januari genom att bankernas räntemarginaler ökade. Den beräknade räntemarginalen var 1,44 procent i januari, jämfört med 0,92 procent vid ingången av 2012. Den beräknade räntemarginalen beräknas som skillnaden mellan den överenskomna årliga räntan och referensräntan. I Finland är 90 procent av de nya utbetalda bostadslånen bundna till Euribor.


Utlåning

​Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 1,1 miljarder euro i januari 2013, vilket var 0,1 miljarder euro mindre än i januari 2012. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var i januari 1,97 procent, dvs. 0,12 procentenheter högre än i december. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av januari till 86 miljarder euro och genomsnittsräntan för utlåningen var 1,59 procent. Den årliga ökningstakten i bostadslån fortsatte att sakta av i januari och låg på 5,5 procent. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av januari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 2,3 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder mer än i januari 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,54 procentenheter från december till januari och låg på 1,48 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av januari till 63 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 16 miljarder euro. Årsökningstakten sjönk med 0,9 procentenheter från december och låg på 4,2 procent i januari.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 82 miljarder euro vid slutet av januari och genomsnittsräntan låg på 0,69 procent. I beloppet ingick avistainlåning på 47 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid på 20 miljarder euro. Hushållen ingick i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 2,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen steg från 1,10 procent i december till 1,14 procent i januari. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November,
mn euro
December,
mn euro

mn euro
Januari,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 114 701 114 798 114 718 4,6 1,97
    -varav bostadslån 86 140

    86 346

86 364 5,5 1,59
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 63 528 63 282 63 370 4,2 1,93
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 472 82 378 81 859 0,0 0,69
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 590 1 254 1 108 1,97

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post: jaakko.suni (at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.4.2013 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats

​​