Årsökningen i hushållens konsumtionskrediter från kreditinstitut med verksamhet i Finland var 5,7 % i november 2017. Tillväxttakten har ökat klart jämfört med ett år tidigare. Av konsum­tionskrediterna ökade beståndet utan säkerhet1 snabbast i november (10,9 %). Tillväxttakten i konsumtionskrediterna med säkerhet har tagit fart under året och uppgick till 4,7 % i november. För konto- och kortkrediterna var tillväxttakten måttligare (2 %) i november.

Det utestående beloppet av hushållens konsumtionskrediter från kreditinstitut uppgick till 15,2 miljarder euro i november 2017. Av detta utgjorde andelen för konsumtionskrediter utan säkerhet2 4,6 miljarder euro, andelen för konsumtionskrediter med säkerhet 5,9 miljarder euro och andelen för konto- och kortkrediter 4,7 miljarder euro.

Beståndet av konsumtionskrediter hos kreditinstitut med verksamhet i Finland omfattar cirka 80 % av de finländska hushållens konsumtionskrediter. En liten del av konsumtionskrediterna tas från andra hushåll i form av person-till-person-lån. Dessutom beviljas konsumtionskrediter av andra finansiella företag och utländska kreditinstitut med gränsöverskridande utlåning, vars kreditbelopp också har ökat i rask takt. Hushållens sammanlagda konsumtionskrediter utgör redan uppskattningsvis inemot 19 miljarder euro.

Utlåning

Hushållen lyfte i november 2017 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,97 % och den beräknade marginalen 0,95 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av november 2017 till 96,0 miljarder euro och årsökningen var 2,3 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,3 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av november.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i november för 2,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya avtal steg från oktober till 1,89 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av november till 78,7 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 28,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 85,9 miljarder euro i slutet av november och genomsnittsräntan låg på 0,15 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 64,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,9 miljarder euro. Hushållen tecknade i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,36 %.

1Konsumtionskrediter med och utan säkerhet inkluderar inte konto- och kortkrediter.
2I konsumtionskrediter utan säkerhet ingår också konsumtionskrediter med säkerhetsunderskott.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September, mn euro Oktober, mn euro November, mn euro November, 12 mån   förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 127 636 127 850 128 002 2,7 1,53
    - varav bostadslån 95 672 95 819 96 025 2,3 1,02
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 78 974 79 261 78 740 4,7 1,41
Inlåning från hushåll2,   utestående belopp 87 455 86 437 85 870 0,6 0,15
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 590 1 638 1 584   0,97

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.1.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats