Utbetalningarna av små (under 250 000 euro) och medelstora (över 250 000 euro och under 1 mn euro) företagslån ökade i början av 2017. Också på lång sikt har utbetalningarna av framför allt små företagslån ökat. Samtidigt minskade emellertid utbetalningarna av stora lån, dvs. lån på över 1 miljon euro, och de sammanlagda utbetalningarna av företagslån var mindre än under motsvarande period i fjol.

I början av 2017 har genomsnittsräntan1 för nya företagslån varit i det närmaste på samma nivå som under motsvarande tid 2016. Räntorna för små och medelstora lån har emellertid sjunkit: genomsnittsräntan för små lån var 2,17 % och för medelstora lån 1,58 % i juli 2017. Genomsnittsräntan för stora låneutbetalningar var 1,33 % i juli.

De utestående företagslånen har ökat stabilt sedan början av 2014. I början av 2017 ökade det utestående beloppet av företagslån med sammanlagt cirka 2 miljarder euro, även om lånebeståndet enligt de senaste uppgifterna minskade något i juli. Med undantag för bostadssammanslutningar överskred de utestående företagslånen 50 miljarder euro i slutet av 2016 och uppgick till 50,8 miljarder euro i juli. Bostadssammanslutningarna medräknade har de utestående lånen ökat till 78 miljarder euro under 2017.

1 Exkl. factoring

Utlåning

Hushållen lyfte i juli 2017 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 1,07 % och den beräknade marginalen 1,05 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av juli 2017 till 95,0 miljarder euro. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15 miljarder euro av konsumtionslån och 16,5 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juli för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya avtal steg från juni och låg på 2,18 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av juli till 78,1 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 27,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 86,8 miljarder euro i slutet av juli och genomsnittsräntan låg på 0,15 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 64,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,2 miljarder euro. Hushållen tecknade i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,41 % i juli.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 125 900 126 318 126 560 2,3 1,54
    -varav bostadslån 94 651 94 985 95 103 2,0 1,04
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 78 252 78 291 78 079 5,7 1,41
Inlåning från hushåll2,   utestående belopp 86 302 87 080 86 821 1,9 0,15
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 689 1 774 1 379   1,07

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 29.9.2017 kl. 13.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats