I juni 2017 tecknades merparten (74 %) av konsumtionskrediter (exkl. konto- och kortkrediter)1 hos finländska kreditinstitut till rörlig ränta2, främst Euribor med olika löptider (63 %). Beräknat på det utestående beloppet blir andelen konsumtionskrediter till rörlig ränta något större (78 %). Med avseende på kostnaderna är konsumtionskrediter – liksom bostadslån – således känsliga för stigande räntor.

Genomsnittsräntan för nya konsumtionskrediter med rörlig ränta var 4,07 % i juni 2017, medan den effektiva räntan, som också beaktar andra låneomkostnader, var 5,24 %.

I juni 2017 tecknades ca 23 % av nya konsumtionskrediter till fast ränta, som inte påverkas av förändringar i marknadsräntorna. Andelen har sjunkit under de senaste månaderna.

Tillväxttakten i det utestående beloppet av finländska hushålls konsumtionskrediter (exkl. konto- och kortkrediter) har fortsatt att accelerera. I juni 2017 låg tillväxttakten på 7,4 %, mot 4,4 % vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Framför allt konsumtionskrediterna utan säkerhet har ökat betydligt. Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån har däremot saktat av ytterligare, till 2,1 % i juni 2017.

Utlåning

Hushållen lyfte i juni 2017 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 1,07 % och den beräknade marginalen 1,04 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni 2017 till 95,0 miljarder euro. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,5 miljarder euro av övriga lån vid slutet av juni.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juni för 2,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya avtal sjönk från maj och låg på 1,70 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juni till 78,3 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 27,1 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 87,1 miljarder euro vid slutet av juni och genomsnittsräntan låg på 0,16 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 64,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,7 miljarder euro. Hushållen tecknade i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,41 % i juni.

1 I siffrorna ingår konsumtionskrediter beviljade genom förmedling av banker med koncession som kreditinstitut, men inte konsumtionskrediter beviljade av andra finansinstitut.
2 Inkl. lån bundna till Euribor och bankernas egna referensräntor.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April, mn euro Maj, mn euro Juni, mn euro Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 125 677 125 900 126 318 2,4 1,54
    -varav bostadslån 94 484 94 651 94 985 2,1 1,04
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 78 039 78 252 78 291 6,2 1,42
Inlåning från hushåll2,   utestående belopp 86 823 86 302 87 081 3,4 0,16
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 387 1 689 1 774   1,07

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Johanna Honkanen, telefon 09 183 29 92, e-post: johanna.honkanen (at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 21 46, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering: 31.8.2017 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats