Efterfrågan på bostadslån var i början av året livlig. I februari var utbetalningarna av nya bostadslån en aning större än under motsvarande tid de fem föregående åren. Till ökningen av utbetalningarna av nya bostadslån i januari (1,3 md euro) kan i sin tur ha bidragit den stillsammare perioden i december. Utbetalningarna i början av året var också något större än i fjol. I allmänhet ökar aktiviteten på bolånemarknaden under våren, medan årsskiftet och semestersäsongen i juli är de lugnaste perioderna. Våren och sommaren får utvisa om utbetalningarna av bostadslån stannar på samma nivå som förra året.

I februari var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya utbetalda bostadslån 20 år för första gången under innevarande decennium. Återbetalningstiderna för bostadslån har förlängts sedan 2013, då den genomsnittliga återbetalningstiden var något under 18 år. Andelen för de klart populäraste bostadslånen, dvs. lån med en återbetalningstid på över 24 och under 26 år, utgjorde i februari 45 % av de nya utbetalningarna. Andelen för lån med en återbetalningstid som är längre än 26 år ökade i januari–februari, även om den fortfarande är endast 3 %. De allt längre återbetalningstiderna ökar riskerna i anslutning till bostadslånen.

Utlåning

Hushållen lyfte i februari 2018 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,94 % och den beräknade marginalen 0,91 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av februari 2018 till 96,0 miljarder euro och årsökningen var 2,04 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,3 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,9 miljarder euro av övriga lån vid utgången av februari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i februari för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från januari till 2,05 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av februari till 80,0 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 28,9 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 87,3 miljarder euro i slutet av februari och genomsnittsräntan låg på 0,13 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 66,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,2 miljarder euro. Hushållen ingick i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,33 %.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån   förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 128 131 128 021 128 101 2,6 1,51
    -varav bostadslån 96 129 95 921 95 997 2,1 1,01
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 79 326 79 188 80 046 4,7 1,40
Inlåning från hushåll2,   utestående belopp 87 886 87 008 87 324 3,4 0,13
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 249 1 325 1 367   0,93

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.5.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats