De näringsidkare som räknas till hushållssektorn1 hade vid utgången av april 2018 lån från kreditinstitut till ett värde av 8,8 miljarder euro, vilket utgör 7 % av den totala utlåningen till hushåll. Merparten av dessa lån, 4,8 miljarder euro, har tecknats för utövande av yrke. Det utestående beloppet av dem har emellertid minskat sedan slutet av 2016. Av näringsidkarnas övriga lån ökade däremot framför allt bostadslånen (5,9 %) i april snabbare än för hushållen i övrigt, och därför ökade näringsidkarnas sammanlagda låne­skuld med 0,9 % på årsbasis.

Av de lån som tecknats för utövning av yrke hänför sig 84 % till jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring. Näst mest lån har tagits för behov inom byggsektorn (4 %) och transportbranschen (3 %). I drygt en tredjedel av lånen utgörs den huvudsakliga säkerheten av en bostad eller fastighet, vilket är något mer än i företagslånen (22 %).

Under de senaste åren har ändringarna av gårdsbruksenheternas verksamhetsform till aktiebolag ökat. Dessutom betalas från början av 2018 inte längre överlåtelseskatt vid bolagisering av gårdsbruksenheter. Ändringarna av verksamhetsformen har även återspeglats i statistiken: den årliga förändringen i utlåningen till privata jordbruksidkare var -1,6 % i april 2018, medan utlåningen till jordbruk i bolagsform ökade med en årstakt på 7,6 % och uppgick till 1,0 miljarder euro vid månadens slut.

Utlåning

Hushållen lyfte i april 2018 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,89 % och den beräknade marginalen 0,86 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av april 2018 till 96,3 miljarder euro och årsökningen var 2,0 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,4 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i april för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från mars till 2,24 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av april till 81,2 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 29,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 85,3 miljarder euro vid slutet av april och genomsnittsräntan låg på 0,13 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 65,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,2 miljarder euro. Hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,33 % i april.

1Näringsidkare är hushåll, vars största inkomstkälla är inkomster som härrör från produktion av varor och tjänster. Om firman i genomsnitt sysselsätter minst två personer, räknas den i stället för hushållssektorn till företagssektorn som ett icke-finansiellt kvasibolag.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Februari, mn euro Mars, mn euro April, mn euro April, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 128 101 128 425 128 528 2,4 1,50
    -varav bostadslån 95 998 96 237 96 307 2,0 1,00
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 79 786 80 959 81 224 4,2 1,40
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 87 324 88 492 89 171 2,7 0,13
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 367 1 494 1 584   0,89

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av 
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 29.6.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.