Hushållens konsumtionskrediter utan säkerhet1 från finländska kreditinstitut (exkl. konto- och kortkrediter) har ökat ytterligare under början av 2018. I januari–maj 2018 lyftes över 13 % mer konsum­tionskrediter utan säkerhet än under motsvarande tid 2017. I maj slöts nya avtal om konsumtionskrediter utan säkerhet till ett värde av rekordartade 264 miljoner euro.

Från mars 2017 till mars 2018 mattades årstillväxten för utestående konsumtionskrediter utan säkerhet av från 14,1 % till 8,1 %. I och med att avtalen om nya konsumtionskrediter ökat tog emellertid tillväxttakten i maj fart till nära 9,0 %.

Genomsnittsräntan för konsumtionskrediter utan säkerhet har under det senaste året stigit med cirka 0,5 procentenheter och var 5,7 % i maj 2018. Mellan kreditinstituten är skillnaderna i räntorna emellertid stora. Genomsnittsräntan för nya lån som beviljats av kreditinstitut specialiserade på konsum­tionskrediter utan säkerhet var i maj 16,6 % medan genomsnittsräntan för konsumtionskrediter som beviljats av affärsbanker var 4,6 %.

Utlåning

Hushållen lyfte i maj 2018 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,88 % och den beräknade marginalen 0,86 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av maj 2018 till 96,7 miljarder euro och årsökningen var 2,2 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,5 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i maj för 2,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från april och låg på 1,83 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av maj till 81,9 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 29,6 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 85,6 miljarder euro vid slutet av maj och genomsnittsräntan låg på 0,13 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 71,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,6 miljarder euro. Hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,32 % i maj.

1I lånen utan säkerhet ingår lån med säkerhetsunderskott och lån utan säkerhet.

  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 128 425 128 528 128 981 2,6 1,49
    - varav bostadslån 96 237 96 307 96 698 2,2 0,99
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 80 959 81 246 81 863 4,7 1,39
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 88 492 89 171 89 667 3,9 0,12
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 494 1 584 1 762   0,88

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.7.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.