Utlåningen till bostadsbolag ökade med 8,3 % på årsbasis i december 2019, när tillväxttakten ännu i januari 2019 var nästan 12 %. Det utestående lånebeloppet minskade rentav från november 2019 och utgjorde 34,8 miljarder euro vid utgången av december 2019. Utlåningen hade ökat på månadsnivå utan avbrott i sex år. Enligt Statistikcentralens beräkningar var 17,3 miljarder euro av bostadsbolagslånen på hushållens ansvar, dvs. cirka hälften av det utestående beloppet av utlåningen till bostadsbolag. Bostadsbolagslånens andel av hushållens totala låneskulder var 11 %.

År 2019 lyftes nya bostadsbolagslån till ett värde av 6 miljarder euro, vilket är 10 % mindre än 2018. Under 2019 ingicks också färre äkta nya avtal än 2018, även om antalet nya avtal under det sista kvartalet 2019 var fler än vid motsvarande tid 2018.

Bostadsbolagen räknas i statistiken till företagen, men till sina egenskaper påminner bostadsbolagslånen mer om bostadslån än traditionella företagslån. År 2017 var genomsnittsräntorna på nya bostadslån och bostadsbolagslån ännu nästan lika stora. Efter det har räntan på bostadslånen sjunkit snabbare. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån var 1,06 % och på nya utbetalda bostadslån 0,73 % i december 2019.

Nedskrivningarna och avskrivningarna på bostadsbolagslån har varit fortsatt obetydliga och andelen oreglerade lån av lånestocken liten.

Utlåning

Hushållen lyfte i december 2019 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är 200 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av december 2019 till 100,4 miljarder euro och årsökningen var 2,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,5 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i december för 2,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från november 2019 och låg på 1,91 %. Det utestående beloppet av företagslån1 i euro uppgick vid slutet av december till 91,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 94,8 miljarder euro vid slutet av december 2019 och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 82,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,7 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,15 % i december.

1 Inkl. bostadsbolag.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 134 019 134 443 134 425 3,0 1,45
    -varav bostadslån 99 959 100 349 100 354 2,7 0,90
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 90 558 91 045 91 001 7,3 1,33
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 98 733 99 559 98 920 6,6 0,10
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 894 1 722 1 450   0,73

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.3.2020 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.