Utlåningen till bostadssamfund mätt i euro har stabiliserats efter att ha ökat under flera år i rad. Bostadssamfunden lyfte i april 2019 lån för 0,4 miljarder euro – nästan en femtedel mindre än ett år tidigare. Från början av året har nya lån betalats ut till ett belopp av 1,9 miljarder euro, vilket är 0,1 miljarder euro mindre än under motsvarande period 2018.

Bostadssamfunden hade lån till ett värde av 32,8 miljarder euro och outnyttjade lånearrangemang för 4,9 miljarder euro i april 2019. Till bostadssamfunden räknas exempelvis aktörer som ägnar sig åt hyresförmedling men också vanliga bostadsaktiebolag. Enligt Statistikcentralens uppskattning svarar hushållen för drygt 60 % av bostadssamfundens lån. Räntenivån på dessa lån har under det senaste dryga året varit något högre än räntan på bostadslån. Räntan på nya lån till bostadssamfund var 1,04 % i april 2019, när räntan på bostadslån var 0,80 %. Lånetiderna för bostadssamfundens lån är i genomsnitt också tre år längre jämfört med bostadslånen.

Samtidigt som ökningen i utlåningen till bostadssamfunden har stabiliserats har också byggnadstakten mattats av. Enligt Statistikcentralen har antalet beviljade byggnadslov minskat och tillväxten i den pågående byggnadsproduktionen bromsat in under årets första kvartal.

Utlåning

Hushållen lyfte i april 2019 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro, vilket är något mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av april 2019 till 98,1 miljarder euro och årsökningen var 1,9 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,3 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i april för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från mars och låg på 2,12 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av april till 87,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 92,0 miljarder euro vid slutet av april och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 78,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,1 miljarder euro. Hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,21 % i april.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Februari, mn euro Mars, mn euro April, mn euro April, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 131 006 131 289 131 334 2,4 1,47
    -varav bostadslån 97 852 98 067 98 138 1,9 0,97
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 85 883 86 591 86 986 7,6 1,36
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 93 505 95 345 96 228 7,9 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 363 1 458 1 622   0,80

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.7.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.