I april 2020 omförhandlades hushålls- och företagslån mer än någonsin tidigare[1]. I mängden omförhandlade lån[2] syns de amorteringsfria perioder[3] som flera banker beviljat hushåll och företag under de exceptionella förhållandena.

I april 2020 omförhandlades hushållslån[4] för 6,2 miljarder euro, vilket motsvarar 4,6 % av den utestående utlåningen till hushållen vid utgången av april. Bostadslån4 omförhandlades till ett värde av 5,5 miljarder euro, vilket motsvarar 5,5 % av de utestående bostadslånen5. I april omförhandlades också rekordmånga studielån, fritidsbostadslån och konsumtionskrediter.

Hushållen lyfte i april 2020 bostadslån6 för 1,4 miljarder euro, vilket är 10,8 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av april till 100,9 miljarder euro och årsökningen var 2,8 %.

I april 2020 omförhandlades företagslån (exkl. bostadsbolag) för 2,3 miljarder euro, vilket motsvarar 3,9 % av de utestående företagslånen vid utgången av april. Mängden var rekordartad i alla storleksklasser av företagslån. I april slöt företagen också rikligt med nya låneavtal till ett värde av 1,9 miljarder euro.

I samband med statistikmeddelandet i april infördes nya visualiseringar av omförhandlade låneavtal och det utestående beloppet av företagslån efter bransch i Finlands Banks dashboard om finländarnas utlåning och inlåning (på finska).

 

2020M04_SV.png

Utlåning

Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg något från mars och var 1,83 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av april till 96,2 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 36,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 98,4 miljarder euro vid slutet av april och genomsnittsräntan var 0,09 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 86,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,2 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,11 % i april.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

 

Februari, mn euro

Mars, mn euro

April, mn euro

April, 12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %

Utlåning till hushåll2, utestående belopp

135 011

135 115

135 165

3,1

1,43

    -varav bostadslån

100 541

100 694

100 878

2,8

0,88

Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp

92 357

94 166

96 213

11,4

1,30

Inlåning från hushåll2, utestående belopp

99 973

100 989

102 637

 

0,09

Nya utbetalda bostadslån till hushåll

1 563

1 713

1 447

 

0,75

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.6.2020 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

1 Statistik om omförhandlade avtal började samlas in år 2014.

2 Med omförhandling av lån avses sådana nya utlåningsavtal som ingås till följd av omförhandlingar av existerande utlåning.

3 Amorteringsfria perioder som ingår i villkoren för det ursprungliga utlåningsavtalet ingår inte i antalet omförhandlade avtal.

4 Lån som kreditinstituten beviljat hushåll (exkl. hushållens icke-vinstdrivande organisationer) i Finland.

5 Se artikel om inverkan av amorteringsfria perioder på det utestående beloppet av bostadslån år 2015.

6 Lån i euro som kreditinstituten beviljat hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer i euroområdet.