I juni 2020 utbetalades mer nya lån för fritidsbostäder (stuglån) än någonsin tidigare, 154 miljoner euro, vilket är till och med 64 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2020 var 0,96 %.

I och med den stora efterfrågan ökade det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder till 3,9 miljarder euro och beloppets tillväxttakt (6 %) var i juni högst sedan augusti 2013. Beloppet av utestående fritidsbostadslån utgjorde i juni ca 3 % av den totala utlåningen till hushållen.

Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har under de senaste åren blivit allt längre på samma sätt som för vanliga bostadslån. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2020 var 17 år och 11 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol.

Också efterfrån på bostadslån ökade efter en lungnare maj än vanligt. I juni utbetalades nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån vid motsvarande tidpunkt varit större i juni 2016. Den genomsnittliga räntan på nya bostadslån i juni 2020 var 0,73 %.

Efterfrågan på bostadslånen under årets andra kvartal var 10 % mindre än under april-juni 2019. Den totala efterfrågan på bostadslån under det första halvåret 2020 var bara lite mindre (0,4 %) än under motsvarande period i fjol.

2020M6_SV.png

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni 2020 till 101,5 miljarder euro och årsökningen var 2,6 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionslån och 17,9 miljarder euro av övriga lån vid slutet av juni.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juni för 1,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från maj 2020 till 1,84 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juni till 96,9 miljarder euro, varav andelen lån till bostadssammanslutningar utgjorde 36,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från finländska hushåll utgjorde totalt 100,5 miljarder euro vid utgången av juni 2020 och genomsnittsräntan var 0,07 %. I beloppet ingick inlåning över natten‑ för 87,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,4 miljarder euro. Finländska hushåll ingick i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,15 % i juni.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April, mn euro Maj, mn euro Juni, mn euro Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 135 165 135 590 136 068 3,0 1,43
    -varav bostadslån 100 878 101 152 101 488 2,6 0,88
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 96 158 97 283 96 941 10,9 1,31
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 102 637 104 046 104 768 6,9 0,07
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 447 1 489 1 827   0,73

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.8.2020 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.