Bankernas utlåning till icke-finansiella företag[1] har minskat med 1,7 miljarder euro från toppnoteringen vid utgången av maj 2020 (60,8 miljarder euro) och var 59,1 miljarder euro vid utgången av mars 2021. I mars ökade emellertid det utestående beloppet av företagslån ännu med 1,8 % jämfört med ett år tidigare. Under coronapandemin var tillväxten i utlåningen (14 %) som snabbast i maj 2020, varefter årstillväxten har mattats av betydligt.

Ökningen i det utestående beloppet av företagslån har mattats av särskilt på grund av minskade utbetalningar. Under det första kvartalet 2021 var utbetalningarna av nya företagslån 42 % mindre än under motsvarande tid ett år tidigare, då utbetalningarna var exceptionellt stora i januari och mars. I mars 2021 utbetalades nya företagslån för 1,4 miljarder euro och genomsnittsräntan var 2,01 %. Enligt uppföljningsenkäten om bankernas kreditgivning uppskattades efterfrågan på företagslån ha minskat under det första kvartalet 2021 närmast till följd av nedgången i de fasta investeringarna.

Nedskrivningarna och kreditförlusterna relaterade till företagslån har trots coronapandemin som helhet varit obetydliga. Det förekommer emellertid skillnader mellan branscherna. Exempelvis har det inom de branscher som drabbats hårt av coronapandemin, såsom inkvarterings- och förplägnadsverksamhet samt inom konst-, underhållnings- och rekreationsbranschen, bokförts mer nedskrivningar och kreditförluster i förhållande till lånestocken än i genomsnitt.

Osäkerheten och beredskapen har också återspeglats i en snabb ökning av inlåningen från företag. Under det senaste året har inlåningen ökat med inemot 5 miljarder euro. Vid utgången av mars 2021 uppgick företagens inlåning i banker med verksamhet i Finland till 44,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på inlåningen var –0,08 % i mars.

 

2021M03_sv.png


Utlåning

De finländska hushållen lyfte i mars 2021 nya bostadslån för 2,1 miljarder euro, vilket är 360 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av mars 2021 till 103,6 miljarder euro och årsökningen var 3,8 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,5 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av mars.

Bostadsbolagen lyfte i mars nya lån[1] för 450 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån sjönk från februari och var 1,26 % i mars. Det utestående beloppet av lån till bostadsbolag uppgick vid slutet av mars till 37,6 miljarder euro.


Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 104,8 miljarder euro vid slutet av mars 2021 och genomsnittsräntan var 0,05 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 94,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 70 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i mars 0,22 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 136 890 137 164 137 473 3,6 1,33
    -varav bostadslån 103 029 103 248 103 640 3,8 0,82
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 96 505 96 723 96 710 3,2 1,30
Inlåning från hushåll, utestående belopp 104 155 104 734 104 825 8,2 0,05
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 390 1 689 2 073   0,71

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Statistik över investeringsbostadslån publiceras för första gången i morgon den 4 maj i en artikel som utkommer i publikationen Euro & talous (Stabilitetsrapport, på finska).

Slopandet av non-recourse factoring (köp av kundfordringar) från företagslånens volymer och genomsnittsräntor från och med mars 2014 sänkte genomsnittsräntorna på företagslån och minskade mängden nya lån.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi.


Nästa månadspublicering 1.6.2021 kl. 10.


Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. bostadsbolag.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.