I december 2021 utbetalades exceptionellt mycket nya företagslån[1] (6,5 miljarder euro). Lika stora utbetalningar av företagslån har inte tidigare statistikförts under en månad. Genomsnittsräntan på nya utbetalda lån sjönk från november klart och var 0,75 % i december. I december utbetalades stora lån, dvs. lån på över en miljon euro, för 5,9 miljarder euro, vilket är 91 % av samtliga utbetalda företagslån. Genomsnittsräntan på nya stora lån var 0,59 % i december. Utbetalningarna av nya lån hänförde sig huvudsakligen till energi- och industrisektorn.

Det utestående beloppet av lån till företag[2] beviljade av banker med verksamhet i Finland var sammanlagt 59,8 miljarder euro vid slutet av december 2021. Det utestående beloppet var i december cirka 1,5 miljarder euro större än vid coronapandemins utbrott, dvs. i mars 2020, men mindre än exempelvis i maj 2020, varvid utlåningen till företag uppgick till 60,8 miljarder euro. Det utestående beloppet ökade i början av pandemin snabbt, men började minska från och med juni 2020. I december 2021 ökade det utestående beloppet av företagslån klart jämfört med november (2,2 miljarder euro) och samtidigt blev årsförändringen i utlåningen positiv. Utlåningen till företag ökade med 1,4 % på årsbasis i december 2021.

Samtidigt med de ansenliga utbetalningarna av lån ökade inlåningen från företag, med 3,8 miljarder euro från november. Vid utgången av december 2021 uppgick inlåningen från företagen i Finland totalt till 50,3 miljarder euro, varav 49,1 miljarder euro var inlåning över natten. Genomsnittsräntan på inlåningen var -0,09 % i december 2021.

2021M12_sv.png

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i december 2021 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 100 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen var 9,9 % investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av december 2021 till 107,0 miljarder euro och årsökningen var 4,1 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,1 %. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 16,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,9 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december.

Bostadsbolagen lyfte i december nya lån för 680 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån sjönk från november och var 1,26 % i december. Det utestående beloppet av lån till bostadsbolag uppgick vid slutet av december till 39,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109 miljarder euro vid slutet av december 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 100,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,2 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 53 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i december 0,26 %.

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 052 141 390 141 719 4,0 1,30
    - varav bostadslån 106 329 106 688 106 997 4,1 0,78
    - varav investeringsbostadslån 8 528 8 574 8 641   0,91
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 96 439 97 044 99 337 3,2 1,21
Inlåning från hushåll, utestående belopp 110 163 109 093 109 006 5,6 0,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 884 1 931 1 807   0,77
    - varav investeringsbostadslån 175 180 179   0,94

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 28.2.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. bostadsbolag.

[2] Exkl. bostadsbolag.