Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 0,87 % i mars 2022. Genomsnittsräntan har stigit klart (0,15 procentenheter) under de senaste sex månaderna. Föregående gång var genomsnittsräntan högre i november 2018. Räntan har stigit för både ägarbostadslån och investeringsbostadslån. Genomsnittsräntan på nya ägarbostadslån var 0,85 % i mars 2022. Samtidigt var räntan på nya investeringsbostadslån högre, 1,05 %.

I mars 2022 var den vanligaste referensräntan på bostadslån, 12 månaders euribor, ännu negativ men i april 2022 var räntan för första gången på länge positiv. Det ökade intresset för ränteskydd beräknas ha bidragit till den senaste tidens uppgång i referensräntan[1] på nya bostadslån. Med ränteskyddet kan hushållen bereda sig på kommande förändringar i räntan. Under det senaste halvåret har räntorna på nya bostadslån stigit i nästan samtliga kategorier av återbetalningstider. I regel har räntorna på bostadslån med längre löptid stigit något mer.

I mars 2022 utbetalades nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 8 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan, men 12 % mer än för två år sedan vid tidpunkten för pandemiutbrottet. Av de nya bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 160 miljoner euro. Vid utgången av mars 2022 hade de finländska hushållen bostadslån för sammanlagt 107,3 miljarder euro, varav investeringsbostadslånen utgjorde 8,8 miljarder euro. Årsökningen i det utestående beloppet av investeringsbostadslån (7,8 %) var snabbare än i det utestående beloppet av ägarbostadslån (3,2 %).

 

2022M03_sv.png

 

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av mars 2022.

De finländska företagen lyfte nya lån[2] i mars för 3,0 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 530 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från februari och var 1,4 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av mars till 100,0 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 40,2 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 110,6 miljarder euro vid slutet av mars 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 101,7 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 63 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i mars 0,41 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 023 142 098 142 308 3,7 1,30
    - varav bostadslån 107 051 107 134 107 279 3,6 0,80
    - varav investeringsbostadslån 8 686 8 732 8 762   0,92
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 98 959 99 417 100 000 3,9 1,20
Inlåning från hushåll, utestående belopp 109 409 110 238 110 603 5,5 0,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 419 1 668 1 909   0,87
    - varav investeringsbostadslån 148 166 156   1,05

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 31.5.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] På genomsnittsräntan inverkar kostnaderna för ränteskyddet. Ränteskyddade lån kan inte separeras från bankstatistiken.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.