Utlåningen till bostadsbolag[1] utgjorde 43,9 miljarder euro vid utgången av februari 2024. Vid utgången av 2023 var 22,8 miljarder euro av dessa lån på hushållens ansvar, vilket motsvarade 52 % av samtliga bostadsbolagslån.[2] I och med att räntorna stigit och byggandet mattats av har tillväxttakten för utlåningen till bostadsbolag minskat kraftigt. Vid utgången av februari var den årliga tillväxttakten 3,2 %. Även om tillväxttakten för utlåningen till bostadsbolag har mattats av betydligt, ökar de utestående bostadsbolagslånen snabbare än utlåningen till hushåll (–1,0 %) och företag[3] (0,7 %).

I februari 2024 lyfte bostadsbolagen nya lån[4] för 350 miljoner euro, vilket är 11,5 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. När räntorna stigit har bostadsbolagen flitigt omförhandlat sina lån. Under de senaste tolv månaderna omförhandlade bostadsbolagen lån till ett värde av sammanlagt 5,6 miljarder euro. Motsvarande siffra för ett år sedan var 4,8 miljarder euro, varför ökningen i omförhandlade bostadsbolagslån var 14,9 % under ett år.

Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån var 4,73 % i februari 2024. Även om räntan på nya utbetalningar av lån har sjunkit från slutet av 2023, var den fortfarande högre än ett år tidigare (4 %). Vid utgången av februari 2024 var genomsnittsräntan på utlåningen till bostadsbolag 4,51 %; den var lägre än räntan på utlåningen till företag (exkl. bostadsbolag) (4,97 %) och hushåll (4,63 %). Räntan på hushållens utestående bostadslån (4,08 %) var lägre än räntan på utlåningen till bostadsbolag.

Minskad tillväxttakt för utlåningen till bostadsbolag

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i februari 2024 nya bostadslån för 0,9 miljarder euro, vilket är 60 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 90 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från januari och var 4,37 % i februari. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av februari 2024 till 106,2 miljarder euro och årsökningen var –1,4 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av februari.

De finländska företagen[5] lyfte i februari nya lån[6] för 1,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån sjönk från januari och var 5,37 %. Det utestående beloppet av lån till finländska företag uppgick vid slutet av februari till 63,3 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,0 miljarder euro vid slutet av februari 2024 och genomsnittsräntan var 1,29 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 67,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 12,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 630 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i februari 3,45 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 418 141 807 141 631 -1,0 4,63
    - varav bostadslån 106 698 106 351 106 204 -1,4 4,08
    - varav investeringsbostadslån 8 621 8 627 8 636   4,29
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 105 794 107 126 107 251 1,7 4,78
Inlåning från hushåll, utestående belopp 108 673 108 211 107 999 -2,0 1,29
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 337 810 922   4,37
    - varav investeringsbostadslån 85 89 95   4,53

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 29.4.2024 kl. 10.

 

[1] Bostadsbolagen, dvs. sektorn bostadssamfund omfattar alla enheter för boende av sammanslutningstyp, såsom övriga offentliga bostadssamfund. Bostadsaktiebolagens (nationella privata bostadsaktiebolag) lån omfattar ca 57 % av bostadssamfundens utestående lån. Återstoden består huvudsakligen av lån till övriga offentliga bostadssamfund och lån till övriga nationella privata bostadssamfund. Övriga bostadssamfund (än bostadsaktiebolag) omfattar bl.a. privata hyresbostadskoncerner, fastighetssammanslutningar, offentliga, huvudsakligen kommunala hyresbostadsbolag och samfund som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) utnämnt som allmännyttiga, såsom uthyrare av bostäder. Statistikcentralen ansvarar för sektorindelningen.

[2] Uppgifterna om bostadsaktiebolagslån har erhållits från Statistikcentralens publikation Finansräkenskaper publicerad 28.3.2024.

[3] Exkl. bostadsbolag.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.

[5] Exkl. bostadsbolag.

[6] Exkl. konto- och kortkrediter.