I mars–april 2024 utbetalades nya investeringsbostadslån för 210 miljoner euro, vilket är 14 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det gjordes emellertid klart mindre utbetalningar jämfört med samma tid åren 2021 och 2022. Eftersom utbetalningarna ökat jämfört med 2023, var årsförändringen i hushållens utestående investeringsbostadslån (8,7 miljarder euro) 0,0 % i april 2024, när den ännu för ett år sedan var –1,1 %. På månadsnivå har det utestående beloppet av investeringsbostadslån ökat nu fyra månader i följd.

Hushållens totala utestående bostadslån (106,0 miljarder euro) fortsatte i april att minska (–1,2 %) jämfört med året innan, när de utestående ägarbostadslånen (97,3 miljarder euro) minskade med –1,3 %. Det utestående beloppet av ägarbostadslån minskade till följd av mindre utbetalningar. I mars–april 2024 utbetalades nya ägarbostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 8 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan.

Totalt utbetalades i april 2024 fortfarande exceptionellt sparsamt med bostadslån[1]. I april utbetalades bostadslån för 1,1 miljarder euro, vilket är 7 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan, men 28 % mindre än utbetalningarna i april åren 2011–2022 i genomsnitt. På grund av påsken hade april 2023 färre arbetsdagar än 2024, vilket för sin del inverkar på utbetalningarna. Enligt de kalkylmässiga säsongrensade[2] siffrorna som beaktar antalet arbetsdagar och påsken utbetalades i april 2024 mindre bostadslån än i april året innan.

Genomsnittsräntan på nya bostadslån (i april 4,36 %) har varit nästan oförändrad under början av 2024. I april 2024 var genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån 4,53 % och på nya ägarbostadslån 4,34 %. Också uppgången i genomsnittsräntan på utestående bostadslån (4,08 %) har stannat av i början av 2024. Den har varit oförändrad sedan utgången av december 2023. I april 2024 var genomsnittsräntan på utestående ägarbostadslån 4,06 % och på utestående investeringsbostadslån 4,28 %.

 

2023M4_sv.png

 

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,5 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april 2024.

De finländska företagen lyfte i april nya lån[3] för 2,1 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 680 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från mars till 5,47 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av april till 107,4 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 44,3 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,0 miljarder euro vid slutet av april 2024 och genomsnittsräntan var 1,34 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 67,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 13,2 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i april 3,52 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  Februari, mn euro Mars, mn euro April, mn euro April, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 631 141 627 141 341 -0,9 4,64
    - varav bostadslån 106 204 106 172 106 007 -1,2 4,08
    - varav investeringsbostadslån 8 636 8 651 8 666   4,28
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 107 251 107 557 107 445 1,0 4,75
Inlåning från hushåll, utestående belopp 107 999 109 045 108 992 -2,1 1,34
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 922 998 1 111   4,36
    - varav investeringsbostadslån 95 97 113   4,53

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 28.6.2024 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Inkl. investeringsbostadslån.

[2] Beräknat t.ex. med X-13-ARIMA och Tramo/Seats-metoden.

[3] Exkl. konto- och kortkrediter.