Tiedote_2021M5_SV.png

Det utestående beloppet av lån som beviljats av övriga finansinstitut[1] uppgick till 25,2 miljarder euro i december 2020. Lån beviljade av statsägda finansbolag som stöder de finländska bolagens tillväxt och affärsverksamhet utgjorde närmare 65 % av hela lånestocken. Vid utgången av 2020 uppgick det utestående beloppet av företagslån beviljade av övriga finansinstitut till 12,3 miljarder euro och det utestående beloppet av hushållslån beviljade av övriga finansinstitut till 4,6 miljarder euro.[2] Den resterande andelen av de beviljade lånen bestod av koncernintern finansiering.

Fordonsfinansiering den viktigaste formen av finansiering till hushållen utanför banksektorn

Utlåningen från övriga finansinstitut till hushåll hänför sig nästan enbart till Finland. Fordonsfinansieringen utgör en betydande andel av de lån som beviljats hushållen. I december hade fordonsfinansiering beviljats till ett värde av 3,9 miljarder euro. Det utestående beloppet av konsumtionskrediter utöver fordonslån var 600 miljoner euro. Av utlåningen från övriga finansinstitut till hushåll var endast 26 % lån utan säkerhet. I statistiken över övriga finansinstitut räknas konsumtionskrediter med fordon som säkerhet till lån med säkerhet, vilket förklarar den stora relativa andelen konsumtionskrediter med säkerhet jämfört med bankstatistiken[3]. Under det sista kvartalet 2020 lyfte hushållen nya lån till ett värde av 250 miljoner euro, varav 170 miljoner euro var bilfinansiering.

Det utestående beloppet av lån till hushåll beviljade av övriga finansinstitut var 14 % i förhållande till andra hushållslån än bostadslån beviljade av banker. Det utestående beloppet av andra hushållslån än bostadslån som beviljats av banker var 33,7 miljarder euro, varav andelen lån utan säkerhet 14,8 miljarder euro i december 2020.

Statligt stöd för utveckling av export och affärsverksamhet utgör en betydande andel av företagens finansiering utanför banksektorn

I december 2020 utgjorde det utestående beloppet av lån till företag beviljade av statsägda finansbolag 8,5 miljarder euro, vilket är nästan 70 % av samtliga lån till företag beviljade av övriga finansinstitut. Det utestående beloppet av lån beviljade av bankernas finansbolag uppgick till 2,6 miljarder euro och av fordonsfinansiärer till 1,0 miljarder euro. Annan typ av företagsfinansiering hade beviljats till ett värde av 100 miljoner euro i december 2020. Under det sista kvartalet 2020 lyfte företagen nya lån från övriga finansinstitut för inemot 500 miljoner euro.

Av företagslånen var 70 % lån med säkerhet. I december 2020 hade lån med säkerhet beviljats till ett värde av sammanlagt 8,6 miljarder euro. Av lånen från övriga finansinstitut hade 4,5 miljarder euro beviljats till Finland och 7,8 miljarder euro till utlandet.

Finansieringen från övriga finansinstitut kompletterar finansieringen från bankerna. I december utgjorde det utestående beloppet av lån beviljade av övriga finansinstitut till finländska företag 8 % i förhållande till det utestående beloppet av företagslån beviljade av banker. Det utestående beloppet av företagslån[4] från banker uppgick till 59,4 miljarder euro.

 

Lån beviljade av övriga finansinstitut, 2020Q4:

 

Företagslån (mn euro)

Hushållslån (mn euro)

Med säkerhet

8 560

3 410

Utan säkerhet

3 740

1 220

Sammanlagt

12 290

4 630

 

Närmar upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Jaakko Suni, telefon 09 183 2402, e-post: jaakko.suni(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle hösten 2021.

 

Name & Shame-förfarandet:

Företag som med avsikt lämnat sig utanför statistiken över övriga finansinstitut för perioden 2020Q4:

VFS Finland Ab

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

Volvo Kuorma-autorahoitus / Volvo Lastvagnsfinans / Volvo Truck Finance

Volvo Rahoitus / Volvo Finans / Volvo Finance

Volvo Rahoitus Suomi / Volvo Finans Finland / Volvo Finance Finland

 

[1] Finlands Banks statistik Övriga finansinstitut omfattar finskregistrerade företag med verksamhet inom sektorerna S.125 (Övriga finansinstitut), S.126 (Finansiella serviceföretag) och S.127 (Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag) som tillhandahåller hushålls- och företagsfinansiering. Utländska kreditgivare (s.k. aktörer med gränsöverskridande utlåning) omfattas inte av datainsamlingen.

[2] Det utestående beloppet av lån till hushåll innefattar också krediter och lån som beviljats personbolag.

[3] Som säkerhet för lån som beviljats av banker och kreditinstitut godtas endast säkerheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (575/2013).

[4] Exkl. bostadsbolag.