Under det andra kvartalet 2023 lyfte de finländska företagen nya företagslån[1] från övriga finansinstitut till ett värde av 990 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 9,4 %[2]. Genomsnittsräntorna på olika finansieringsformer varierar emellertid stort. Exempelvis var genomsnittsräntan på sedvanliga företagslån 5,5 % och på factoringfinansiering[3] 15,6 %.

Under det andra kvartalet 2023 gjordes mest utbetalningar från övriga finansinstitut till mikro- och småföretag. Den vanligaste typen av nya företagslån var factoring (405 miljoner euro) medan finansiell leasing[4] var den näst vanligaste (350 miljoner euro). Sedvanliga företagslån stod för den tredje största andelen beviljade lån (235 miljoner euro).

Vid utgången av juni 2023 uppgick det utestående beloppet av lån till finländska företag beviljade av övriga finansinstitut till 5,8 miljarder euro och genomsnittsräntan var 4,4 %[5]. Det förekommer stora skillnader mellan aktörerna i räntorna på företagslån. Exempelvis var genomsnittsräntan på företagslån beviljade av företagsfinansieringsbolag som beviljar företagslån med högre ränta nästan 40 %. Deras andel av utlåningen var mindre än 1 %. Av de övriga finansinstituten hade bankernas finansieringsbolag den största andelen (57 %) av det utestående beloppet av företagslån. Genomsnittsräntan på företagslån beviljade av bankernas finansieringsbolag var 4,0 %.

Den vanligaste typen av utlåning till företag var finansiell leasing (3,3 miljarder euro) före sedvanliga företagslån (2,2 miljarder euro). Vid utgången av juni 2023 hade mest lån beviljats energi- och industrisektorn. För dessa sektorer översteg utlåningen en miljard euro.

 

Ökningen i det utestående beloppet av företagslån har mattats av

I juni 2023 var årsökningen på utestående företagslån beviljade av övriga finansinstitut 2,8 %, då den vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan var 12,4 %. Också ökningen i företagslån beviljade av kreditinstitut (banker) har mattats av. I juni 2023 uppgick det utestående beloppet av företagslån beviljade av banker till 62,5 miljarder euro och årsökningen var 0,8 %. Vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare var ökningen 6,5 %.

I juni 2023 motsvarade genomsnittsräntan på utestående företagslån beviljade av banker (4,4 %) genomsnittsräntan på företagslån beviljade av övriga finansinstitut. Genomsnittsräntan på utestående företagslån beviljade av övriga finansinstitut har stigit något långsammare än genomsnittsräntan på bankernas utestående företagslån. Det kan förklaras med en större andel företagslån med fast ränta (34 %) av de utestående företagslånen beviljade av övriga finansinstitut; motsvarande andel för bankerna var 10 %. Av företagslånen beviljade av övriga finansinstitut var 64 % bundna till Euribor, medan motsvarande andel för företagslån beviljade av banker var 86 %.

 

MURA_2023Q2_sv.png

 

Lån till finländska företag och hushåll beviljade av övriga finansinstitut, 2023Q2:

 

Företagslån (mn euro)

Hushållslån (mn euro)

Lån med säkerhet

1 805

4 274

Lån utan säkerhet och lån med säkerhetsunderskott

3 972

638

Sammanlagt

5 777

4 912

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Tommi Salenius, telefon 09 183 2156, e-post: tommi.salenius(at)bof.fi.

 

Nästa publiceringstillfälle våren 2024.

 

 

Name & Shame-förfarandet:

Företag som med avsikt lämnat sig utanför statistiken över övriga finansinstitut för perioden 2023Q2:

Creditstar Finland Oy (2023Q1-2023Q2)

GF Money Consumer Finance Oy (2023Q2)

VFS Finland AB (2023Q2)

Laskukassa Oy (2023Q2)

 

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter och non-recourse factoring.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter och non-recourse factoring.

[3] Factoring är finansiering av fakturafordringar/kundfordringar.

[4] Med finansiell leasing avses i punkt 5.134–5.135 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 definierad finansiell leasing.

[5] Exkl. non-recourse factoring. Non-recourse är en form av factoringfinansiering, där finansinstitutet i sin helhet bär kreditförlustrisken förenad med de kundfordringar som köpts av kunden.