Ökningen i beloppet av utestående bostadslån har avtagit sedan juni 2018 och var i november 1,8 %. Jämfört med juni har ökningen i de utestående bostadslånen mattats av med 0,3 procentenheter. Till avmattningen i tillväxttakten för bolånestocken bidrog framför allt de större amorteringarna på bostadslån i jämförelse med tidigare år. Det utestående beloppet av bostadslån ökade lika långsamt senast i april 2015.

De genomsnittliga återbetalningstiderna för nya bostadslån har under de senaste åren blivit längre i Finland. I januari–november 2018 var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya utbetalda bostadslån 19 år 11 månader, medan den 2017 var 19 år 6 månader och 2016 19 år. Återbetalningstiden för nya bostadslån är vanligen 20–25 år, vilket gäller för inemot 50 % av samtliga bostadslån. Bostadslån med den längsta återbetalningstiden på över 30 år beviljas fortfarande i rätt liten omfattning, men deras andel har ökat.

Utlåning

Hushållen lyfte i november 2018 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro, vilket är 25 miljoner euro mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,88 % och den beräknade marginalen 0,85 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av november 2018 till 97,8 miljarder euro och årsökningen var 1,8 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av november.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i november för 2,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från oktober till 2,14 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av november till 85,5 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 31,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 87,3 miljarder euro vid slutet av november och genomsnittsräntan var 0,12 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 74,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,4 miljarder euro. Hushållen tecknade i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,25 % i november.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift
  September, mn euro Oktober, mn euro November, mn euro November, 12 mån förändring¹, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 130 502 130 645 130 855 2,3 1,48
    -varav bostadslån 97 444 97 575 97 759 1,8 0,98
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 84 015 84 669 85 496 8,5 1,37
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 91 547 90 875 91 172 6,2 0,12
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 497 1 749 1 613   0,88

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.1.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.