​Uttalande av ECB:s ordförande den 7 augusti 2011

 

1. Europeiska centralbankens råd (ECB) välkomnar de åtgärder som annonserats av regeringarna i Italien och Spanien avseende nya finans- och strukturpolitiska åtgärder och reformer. ECB-rådet anser att ett beslutsamt och snabbt agerande av dessa båda regeringar är avgörande för att kraftigt stärka konkurrenskraften och flexibiliteten i dessa båda länders ekonomier och för att snabbt minska de offentliga underskotten.

2. Vidare framhäver ECB-rådet betydelsen av det åtagande som ingicks av alla stats- och regeringscheferna om att strikt hålla fast vid de överenskomna finanspolitiska målen. Detta åtagande bekräftades åter vid toppmötet för euroområdet den 21 juli 2011. En viktig punkt är även den förbättrade tillväxtpotentialen i ekonomin.
 
3. ECB-rådet anser det mycket viktigt att alla de beslut som fattades vid toppmötet snabbt genomförs. I detta perspektiv välkomnar ECB-rådet dagens gemensamma åtagande mellan Tyskland och Frankrike.
 
4. ECB-rådet lägger mycket stor vikt vid uttalandet från stats- och regeringscheferna i euroområdet i deras synnerligen fasta beslutsamhet att fullt ut stå bakom sina egna utfästelser som ett nyckelelement för att euroområdet som helhet ska garanteras finansiell stabilitet.
 
5. ECB-rådet ser det också som avgörande att regeringarna står redo att aktivera den europeiska finansiella stabilitetsfaciliteten (EFSF) på andrahandsmarknaden när EFSF väl är operationellt, baserat på en analys av ECB som visar på förekomsten av exceptionella finansmarknadsförhållanden och hot mot den finansiella stabiliteten.
 
6. Baserat på ovanstående utvärdering kommer ECB aktivt att genomföra sitt program för säkerställda obligationer. Detta program har utformats för att bidra till att återställa transmissionen av ECB-rådets penningpolitiska beslut, med hänsyn taget till dysfunktionella marknadssegment, och följaktligen till att säkerställa prisstabilitet i euroområdet.