Finanskrisen har haft en stor inverkan på de utländska direktinvesteringarna i Finland och investeringsflödena till Finland har alltsedan 2008 varit betydligt mindre än under tidigare år. Under 2000-talet har investeringsflödena till Finland för det mesta följt den globala utvecklingen. De globala investeringsflödena minskade efter krisen men har redan återhämtat sig något de senaste åren.  Uppgifterna framgår av årsöversikten över Finlands betalningsbalans som Finlands Bank publicerade i dag http://www.suomenpankki.fi/link/9ef22a65390b46169b9e64141267100c.aspx?epslanguage=fi.
 
Däremot har finländska investerare fortsatt att expandera sin affärsverksamhet i utlandet trots krisen, och kapitalflödena i direktinvesteringar i utlandet har varit större än under åren före krisen.
 
I de icke-finansiella företagens utländska finansiering har finansiering i form av främmande kapital ökat i betydelse. Speciellt har koncerninterna poster fått större betydelse.
 
Under första halvåret 2012 importerade de finländska företagen finansiering i form av främmande kapital för knappt 7 miljarder euro netto och i form av eget kapital för knappt 2 miljarder euro netto. Kapital flödade till Finland då utländska investerare köpte aktier och räntepapper i finländska företag och de koncerninterna posterna i form av främmande kapital ökade. År 2011 minskade finansieringen i form av främmande kapital med 3 miljarder euro netto och i form av eget kapital med 2 miljarder euro netto.
 
I översikten över Finlands betalningsbalans presenteras dessutom försäljningen av statens och finansinstitutens obligationer i utlandet och bytesbalansunderskottets struktur. I artikeln i rutan behandlas utmaningar som hänför sig till restposter i betalningsbalansen.
 
Årsöversikten ges ut på engelska den 26 oktober 2012.
 
Upplysningar: ekonom Anne Turkkila, tfn 010 831 2175