På sitt miniseminarium den 17 december tar sig Finlands Banks forskningsinstitut för transitionsekonomier (BOFIT) an två viktiga teman i den kinesiska ekonomin. För det första: kan Kinas nuvarande investeringsdrivna tillväxtmodell förändras tillräckligt snabbt? För det andra: hur svarar den kinesiska ekonomin och samhället på den förändrade maktbalansen i det internationella handelssystemet och på handelskriget?

Det traditionella miniseminariet om Kina behandlar det aktuella ekonomiska läget i Kina. Tillväxten håller på att sakta in, vilket för sin del vittnar om att den tidigare förhärskande tillväxtmodellen åtminstone delvis kommit till vägs ände. Det är inte hållbart att investeringarnas andel av den totala efterfrågan från år till år ligger klart över 40 %. Kinesiska företag har visserligen fortfarande många möjligheter att höja produktiviteten och därmed det kinesiska folkets levnadsstandard, men tyngdpunkten i den ekonomiska politiken har under senare år legat på annat håll. Men en förskjutning av tyngdpunkten kan ligga nära till hands om varje juan som läggs på investeringar ger en allt lägre avkastning.

Den kinesiska ekonomins andra grundpelare, nära integration med den globala ekonomin, har börjat vackla. I förhållande till sin storlek har Kina varit mycket öppen för utrikeshandel och följaktligen också känsligare för störningar i den globala handeln. Olika utmaningar i det internationella handelssystemet kan således mycket snabbt få fotfäste i Kina, och situationen förvärras ytterligare inte minst av USAs försök att på många sätt undergräva Kinas handlande. Kinas integration med den globala ekonomin gäller emellertid inte enbart handeln, utan de kinesiska företagen har redan under flera års tid gjort investeringar på samtliga kontinenter och i ett flertal sektorer. Eftersom Kina själv tillämpar begränsningar för utländska investeringar inom många sektorer, har begränsningar också införts för de kinesiska investeringarna, och flera länder önskar utöka begränsningarna ytterligare.

Dessa teman inom den kinesiska ekonomin belyses på vårt miniseminarium under sammanlagt tre timmars tid. Inslaget kan också följas direkt på Finlands Banks YouTubekonto eller senare som en videoupptagning.