ECB:s pressmeddelande 26.4.2018 

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer under en längre tid och väl utöver den tid under vilken nettotillgångsköpen kommer att pågå.

När det gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder bekräftar ECB-rådet att nettotillgångsköpen i den befintliga månatliga takten på 30 miljarder euro förväntas fortgå fram till slutet av september 2018, eller längre om så är nödvändigt, och under alla omständigheter till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med inflationsmålet. Eurosystemet kommer att återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper vilka förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar en längre tid efter det att nettoköpen har upphört, och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt. Detta kommer att bidra både till gynnsamma likviditetsvillkor och till en lämplig penningpolitisk inriktning.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.