Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Vítor Constâncio, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 26 april 2018

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi ska nu redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi räknar fortsatt med att de kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer under en längre tid och väl utöver den tidsperiod under vilken våra nettotillgångsköp kommer att pågå.

När det gäller de extraordinära penningpolitiska åtgärderna bekräftar vi att våra nettotillgångsköp är avsedda att fortsätta i den befintliga månatliga takten på 30 miljarder euro fram till slutet av september 2018, eller längre om så är nödvändigt, och under alla omständigheter till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med inflationsmålet. Eurosystemet kommer att fortsätta att återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar under en längre tid efter det att nettoköpen har upphört, och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt. Detta kommer att bidra både till gynnsamma likviditetsvillkor och till en lämplig penningpolitisk inriktning.

Efter flera kvartal med högre tillväxt än väntat visar ny information sedan vårt sammanträde i början av mars på en viss inbromsning men dock på fortsatt solid och brett baserad tillväxt i euroområdets ekonomi. Den underliggande styrkan i euroområdets ekonomi fortsätter att stärka vår tillförsikt om att inflationen kommer att konvergera mot vårt inflationsmål, som ligger under, men nära, 2 procent på medellång sikt. Samtidigt har måtten på den underliggande inflationen under de senaste månaderna varit fortsatt dämpade och det krävs fortfarande övertygande tecken på en uppåttrend. Härvidlag kommer ECB-rådet att fortsätta övervaka hur växelkurser och andra finansiella förhållandena kan påverka inflationsutvecklingen. Det behövs alltså fortfarande en omfattande grad av penningpolitisk stimulans för att det underliggande inflationstrycket gradvis ska öka och för att ge stöd åt den totala inflationsutvecklingen på medellång sikt. Fortsatt penningpolitiskt stöd tillhandahålls genom nettotillgångsköp, en omfattande stock av redan förvärvade tillgångar och de löpande och förestående återinvesteringarna samt av vår framåtblickande vägledning om räntor.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Real BNP ökade med 0,7 procent på kvartalsbasis under det fjärde kvartalet 2017 och följde på en liknade utvecklingen under det föregående kvartalet. Detta resulterade i en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 2,4 procent 2017 – den högsta sedan 2007. De senaste ekonomiska indikatorerna tyder på att tillväxttakten har dämpats något sedan början av året. Denna inbromsning kan delvis återspegla en inbromsning från den höga tillväxttakten som observerades i slutet av förra året men den kan även bero på temporära faktorer. Sammantaget väntas tillväxten förbli fortsatt stabil och vara brett baserad. Våra penningpolitiska åtgärder, vilka har underlättat skuldreduceringsprocessen, bör fortsätta att ge stöd åt inhemsk efterfrågan. Den privata konsumtionen stödjs av en fortsatt ökad sysselsättning, som delvis återspeglar tidigare arbetsmarknadsreformer, samt av hushållens ökande förmögenhet. Företagsinvesteringarna fortsätter att stärkas mot bakgrund av mycket gynnsamma finansieringsförhållanden, stigande lönsamhet för företagen samt solid efterfrågan. Bostadsinvesteringarna fortsätter att förbättras. Vidare ger den brett baserade globala återhämtningen stöd åt euroområdets export.

Riskerna i samband med euroområdets tillväxtutsikter är fortsätter att vara i stort sett balanserade. Riskerna förknippade med globala faktorer, inbegripet hotet av ökande protektionism, har emellertid blivit alltmer betydande.

Den årliga HIKP-inflationen i euroområdet ökade till 1,3 procent i mars 2018 jämfört med 1,1 procent i februari. Det återspeglade främst en högre prisökningstakt på livsmedel. Baserat på aktuella terminspriser på olja lär inflationen på årsbasis röra sig runt 1,5 procent under återstoden av året. Måtten på underliggande inflation fortsätter att vara dämpade överlag. De väntas framöver stiga gradvis på medellång sikt med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, den fortsatta ekonomisk expansionen och den därmed sammanhängande absorptionen av överkapacitet samt av en stigande löneökningstakt.

Vad gäller den monetära analysen, fortsätter det breda penningmängdsmåttet (M3) att öka i stadig takt med en årlig tillväxttakt på 4,2 procent i februari 2018, något under det smala intervall som observerats sedan mitten av 2015. Tillväxten i M3 fortsätter att återspegla effekterna av ECB:s penningpolitiska åtgärder och de låga alternativkostnaderna för innehav av mycket likvida tillgångar. Följaktligen fortsatte det smala penningmängdsmåttet M1 att vara den främsta bidragande orsaken till tillväxten i det breda penningmängdsmåttet, som fortsatte att öka i en stabil årstakt.

Återhämtningen i tillväxten för utlåning till den privata sektorn som observerats sedan början av 2014 fortskrider. Den årliga ökningstakten i utlåningen till icke-finansiella företag låg på 3,1 procent i februari 2018, jämfört med 3,4 procent i januari och 3,1 procent i december 2017, medan den årliga ökningstakten i utlåningen till hushåll låg kvar på 2,9 procent. Enkätundersökningen om bankernas utlåning i euroområdet för första kvartalet 2018 indikerar att utlåningstillväxten fortsätter att stärkas av en ökad efterfrågan på lån i alla lånekategorier samt av ytterligare lättnader i de allmänna villkoren för utlåning till företag och för lån för bostadsköp.

Genomslaget av de penningpolitiska åtgärder som vidtagits sedan juni 2014 fortsätter att på ett betydande sätt stödja lånevillkoren för företag och hushåll, tillgången till finansiering, främst för små och medelstora företag, och kreditflödena i hela euroområdet.

En avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen bekräftade behovet av en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik för att säkerställa att inflationen varaktigt återgår till nivåer som är under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

För att våra penningpolitiska åtgärder ska få full effekt krävs dock att beslutsamma insatser inom andra politikområden ökar tillväxtpotentialen på lång sikt och minskar sårbarheten. Strukturreformer i euroområdet måste genomföras avsevärt snabbare för att öka motståndskraften, minska den strukturella arbetslösheten och stärka produktivitet och tillväxtpotential. Mot bakgrund av den överlag begränsade implementeringen av de landsspecifika rekommendationer som gjordes 2017 är det nödvändigt att öka reformarbetet i euroområdet. När det gäller finanspolitiken ger den pågående och brett baserade expansionen utrymme att åter bygga upp finanspolitiska buffertar. Detta är särskilt viktigt i länder med fortsatt hög statsskuld. Alla länder skulle gynnas av förstärkta insatser för en mer tillväxtfrämjande utformning av de offentliga finanserna. Ett fullständigt, transparent och konsekvent genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten samt av förfarandet vid makroekonomiska obalanser över tiden och i samtliga länder är avgörande för att öka motståndskraften i euroområdets ekonomi. En förbättring av den ekonomiska och monetära unionens funktion förblir en prioritet. ECB-rådet uppmanar till välavgränsade men avgörande åtgärder för att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Inledningsanförande i ECB:s webbplats: https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2018/html/ecb.is180426.sv.html

Europeiska centralbanken
Internet: www.ecb.europa.eu
Texten får återges om källan anges.