Cheferna för de berörda ministerierna, centralbankerna, tillsynsmyndigheterna och resolutionsmyndigheterna i de nordiska och baltiska länderna har undertecknat en överenskommelse om samarbete och samordning kring gränsöverskridande finansiell stabilitet.

Med tanke på de eventuella systemiska kopplingarna mellan de nordiska och baltiska länderna ligger det i ländernas gemensamma intresse att värna den finansiella stabiliteten, vilket talar för ökat samarbete och bättre samordning i arbetet för finansiell stabilitet.

Ett internationellt sammanhang som för samman undertecknarna från Norden och Baltikum utgör ett mycket värdefullt bidrag till den finansiella stabiliteten i regionen, och parterna kommer att gynnas av det ökade samarbetet och den bättre samordningen som samarbetsöverenskommelsen innebär.

Den nya samarbetsöverenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen från 2010 mellan de berörda ministerierna, centralbankerna och tillsynsmyndigheterna i de nordiska och baltiska länderna. Samarbetsöverenskommelsen har inte laga kraft.

Samarbetsöverenskommelsen är tillgänglig på engelska på Finlands Banks webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/finansiell-stabilitet/internationellt-samarbete/samforstandsavtal-undertecknade-av-finlands-bank.