Ekon.mag. Anna Hyrske har utsetts till ledande hållbarhetsexpert vid tillgångsförvaltningsbyrån på Finlands Banks avdelning för marknadsoperationer från och med den 20 juli 2020. Utnämningen gäller för en period på fem år. Anna Hyrske kommer att svara för utvecklingen av Finlands Banks verksamhet inom ansvarsfulla investeringar och för utformningen av strategierna för den. Hon deltar också i Eurosystemets hållbarhetsarbete som Finlands Banks representant.

Anna Hyrske har sedan 1999 varit anställd på Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, senast som chef för ansvarsfulla investeringar, och före det som expert inom ansvarsfulla investeringar och portföljförvaltare för bland annat Asien. Anna Hyrske har publicerat flera artiklar och böcker om ansvarsfulla investeringar och aktivt deltagit i olika forum inom området.

Finlands Bank investerar sina egna finansiella tillgångar och en del av Europeiska centralbankens valutareserv i obligationer med högt kreditbetyg samt i aktier och fastigheter.
Finlands Banks direktion lanserade i december 2019 ett hållbarhetsprogram och Finlands Bank undertecknade samtidigt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Genom att underteckna principerna förband sig banken till att bygga in de olika hållbarhetsaspekterna i sina investeringsprocesser och ägarpraxis

Läs mer om Finlands Banks hållbarhetsprogram:
https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/hallbarhet/hallbarhetsprogram/ 

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Jarno Ilves, telefon 09 183 22 67, och Anna Hyrske, telefon 0400 271 371.