Regeluppdatering 4.8.2020

Finlands Bank utökar tillfälligt de penningpolitiska säkerheterna

Finlands Bank har uppdaterat reglerna för motparter och kunder1. De uppdaterade reglerna träder i kraft den 1 september 2020.

Som ett led i åtgärderna för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har Finlands Bank beslutat att införa ett eget ramverk för ytterligare lånefordringar (Additional Credit Claims, ACC) från och med den 1 september 2020. Sedan 2011 har ramverk för ytterligare lånefordringar tillämpats av ett fåtal nationella centralbanker inom Eurosystemet men under coronapandemin har antalet ökat.

ECB-rådet beslutade den 7 april 2020 om temporära utvidgningar av Eurosystemets ramverk för säkerheter. Rådet beslutade om lättnader också i de s.k. ramverken för ytterligare lånefordringar (Additional Credit Claims, ACC). Enligt rådets beslut kan de nationella centralbankerna temporärt godta som säkerhet sådana krediter som bankerna beviljat företag och som omfattas av borgen relaterad till statens eller den offentliga sektorns COVID-19-åtgärder. I Finland beviljas sådan borgen av Finnvera Abp.

Dessutom breddar Finlands Bank gruppen av accepterade säkerheter tillfälligt genom att sänka kreditkvalitetströskeln för lånefordringar som i övrigt uppfyller godtagbarhetskriterierna.

Upplysningar lämnas av senior finansiell ekonom Katri Järvinen, tfn 09 183 2215 och via e-post ACC@bof.fi.

Information om ytterligare lånefordringar: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/acc_frameworks.sv.html

Finlands Banks regler för motparter och kunder

1 Genomförande av penningpolitiska transaktioner och säkerhetshanteringen på Finlands Bank, 1.9.2020