ECB:s pressmeddelande 27 oktober 2022

ECB-rådet beslutade idag att höja ECB:s tre styrräntor med 75 punkter. Med denna tredje räntehöjning i följd har ECB-rådet gjort stora framsteg för minskad penningpolitisk ackommodering. ECB-rådet fattade dagens beslut och räknar med att höja räntorna ytterligare för säkerställa en läglig återgång till vårt medelfristiga inflationsmål på 2 procent. ECB-rådet kommer att basera den framtida räntebanan efter utvecklingen av utsikterna för inflationen och ekonomin och ett tillvägagångssätt med beslut från sammanträde till sammanträde.

Inflationen är fortsatt alltför hög och kommer att ligga över målet under en längre period. I september nådde inflationen i euroområdet 9,9 procent. Under de senaste månaderna har kraftigt stigande energi- och livsmedelspriser, flaskhalsar på utbudssidan samt återhämtningen i efterfrågan efter pandemin lett till breddat pristryck och ökad inflation. ECB-rådets penningpolitiska inriktning är inställd på att minska stödet för efterfrågan och syftar till att skydda mot risken för en ihållande uppväxling i inflationsförväntningarna.

ECB-rådet beslutade även att ändra villkoren för den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III). Under den akuta fasen av pandemin spelade detta instrument en avgörande roll för att motverka nedåtrisken för prisstabilitet. I det aktuella läget med en oväntad och extraordinärt hög inflationsuppgång måste detta instrument omkalibreras för att vara i linje med den bredare penningpolitiska normaliseringen genom att förstärka transmissionen av styrräntehöjningarna till de förhållanden som råder för bankutlåning. ECB-rådet beslutade således att justera räntorna för TLTRO-III från och med den 23 november 2022 och därutöver erbjuda bankerna fler datum för tidigare frivillig återbetalning.

I syfte att bättre anpassa avkastningen på de minimireserver som innehas av kreditinstitut i Eurosystemet till de förhållanden som råder på penningmarknaden beslutade ECB-rådet att fastställa avkastningen på minimireserver till den ränta som gäller för ECB:s inlåningsfacilitet.

Information om de ändrade villkoren för TLTRO-III ges i ett separat pressmeddelande som publiceras kl.15.45 CET. Ett annat pressmeddelande om ändring i avkastning på minimireserver kommer också att publiceras kl. 15.45 CET.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja ECB:s tre styrräntor med 75 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 2,00 procent, 2,25 % respektive 1,50 % fr.o.m. den 2 november 2022.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

ECB-rådet avser fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inleddes, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla tillräckliga likviditetsvillkor och en lämplig penningpolitisk inriktning.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen (stödköpsprogram föranlett av pandemin) i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet beslutade att justera räntorna för TLTRO-III. Från och med den 23 november 2022 fram till och med förfallodag, eller dag för förtida återbetalning för respektive utestående TLTRO-III-transaktion, kommer räntan på TLTRO-III-transaktioner att vara indexerad till de tillämpliga genomsnittliga ECB-räntorna för denna period. ECB-rådet beslutade även att erbjuda bankerna fler datum för förtida frivillig återbetalning. ECB-rådet kommer i vilket fall som helst regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen stabiliseras på 2-procentsmålet på medellång sikt. Instrumentet för transmissionsskydd (TPI) är tillgängligt för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och på så vis möjliggöra för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.