ECB:s pressmeddelande 14 september 2023

Inflationen fortsätter att gå ner men beräknas fortfarande vara alltför hög under alltför lång tid. ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. För att förstärka framstegen mot sitt mål beslutade ECB-rådet idag att höja ECB:s tre styrräntor med 25 punkter.

Dagens räntehöjning återspeglar ECB-rådets bedömning av inflationsutsikterna i ljuset av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation samt styrkan i den penningpolitiska transmissionen. I ECB:s makroekonomiska prognoser för euroområdet i september förutses en genomsnittlig inflation på 5,6 procent under 2023, 3,2 procent 2024 och 2,1 procent 2025. Detta är en upprevidering för 2023 och 2024 och en nedrevidering för 2025. Upprevideringen för 2023 och 2024 återspeglar främst en högre utvecklingsbana för energipriser. Underliggande pristryck är fortsatt högt även om de flesta indikatorer har börjat lätta. ECB:s experter har reviderat ned den prognosticerade banan för inflation, exklusive energi och livsmedel, något till ett genomsnitt på 5,1 procent 2023, 2,9 procent 2024 och 2,2 procent 2025. ECB-rådets tidigare räntehöjningarna fortsätter att med kraft slå igenom. Finansieringsförhållandena har stramats åt ytterligare och dämpar alltmer efterfrågan, vilket är en viktig faktor för att få tillbaka inflationen till målet. Med den allt starkare effekten som denna åtstramning har på inhemsk efterfrågan och det allt svagare internationella handelsklimatet har ECB:s experter sänkt sina tillväxtprognoser signifikant. De förväntar nu att ekonomin i euroområdet kommer att växa i en takt på 0,7 procent 2023, 1,0 procent 2024 och 1,5 procent 2025.

Baserat på sin aktuella bedömning anser ECB-rådet att ECB:s styrräntor har nått nivåer som, om de upprätthålls under tillräckligt långt tid, kommer att göra ett substantiellt bidrag så att inflationen inom rimlig tid återvänder till målet. ECB-rådets framtida räntebeslut kommer att säkerställa att ECB:s styrräntor sätts på tillräckligt restriktiva nivåer så länge som är nödvändigt. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssätt för att fastställa vilken nivå som är lämplig och hur länge restriktionen ska bestå. Framför allt kommer ECB-rådets räntebeslut att baseras på bedömningen av inflationsutsikterna med beaktande av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja de tre styrräntorna med 25 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 4,50 procent, 4,75 procent respektive 4,00 procent fr.o.m. den 20 september 2023.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP)

APP-portföljen minskar i en måttlig och förutsägbar takt eftersom Eurosystemet inte längre återinvesterar värdepapper som förfaller.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom bankerna återbetalar belopp som upplånats under de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner och relaterad pågående återbetalning bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt och bevara en smidig välfungerande transmission av penningpolitiken. Instrumentet för transmissionsskydd finns också tillgängligt för att motverka oönskade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och möjliggör för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.