Före utsatt tid kl. 12.00 den 24 oktober 2011 hade följande personer anmält sitt intresse för vakansen som direktionsmedlem i Finlands Bank:

Namn                             Examen                                            Nuvarande arbetsgivare

Aminoff, Jalo                 agroforst dr, diplomingenjör         –
Auvinen, Timo               PhD in political science                 –
Hakkarainen, Pentti     ekon.mag., vicehäradshövding   Finlands Bank
Metsälä, Anne               merkonom                                       –
Nurkkala, Risto             tradenom                                         –

Upplysningar:
bankfullmäktiges sekreterare Anton Mäkelä per e-post anton.makela(a)bof.fi eller per telefon 010 831 29 05 och Finlands Banks kommunikationsenhet, telefon 010 195 701.