Skuldkrisen och det osäkra ekonomiska läget försvårar förmedling av finansiering. Bankerna inom euroområdet har stramat åt sin utlåning till icke-finansiella företag och hushåll. Genom detta vill bankerna förbereda sig för eventuella marknadsstörningar inom upplåning och stärka kapitaltäckningen. I Finland har bankerna hittills inte begränsat sin utlåning och skuldkrisen har inte fått företagsfinansieringen att stagnera. Företagen i Finland är bättre beredda på att den finansiella situationen blir svagare än före den finansiella krisen tillspetsades 2008. Detta framgår av Finansmarknadsrapporten 2/2011 som utgetts av Finlands Bank.
 
Bankerna i Europa uppfyller för närvarande de kapitaltäckningskrav som fastställs i lagen, men skuldkrisen och det osäkra ekonomiska läget har ökat oron gällande bankernas förmåga att klara av växande kreditförluster. EU-länderna uppnådde i slutet av oktober 2011 en överenskommelse om kapitalisering av bankerna. Syftet med överenskommelsen är att minska på det misstroende som riktas mot den europeiska banksektorn. De finländska bankernas och försäkringsbolagens investeringar i staters och finansinstituts värdepapper i euroområdet är synnerligen små jämfört med deras övriga utländska fordringar.
 
Internationella banker som är viktiga med tanke på hela det finansiella systemet kommer framöver att vara föremål för strängare kapitaltäckningskrav än de övriga bankerna. Bankernas förmåga att klara av kriser ska dessutom förstärkas genom att förbättra tillsynssamarbetet och ge myndigheterna befogenheter att befatta sig med problembankernas verksamhet i ett tillräckligt tidigt skede. Europeiska kommissionen utgav i juli 2011 ett förslag om samordning av bankernas kapitaltäckningskrav som hotar att begränsa de nationella myndigheternas möjligheter att reagera på risker som utgör ett hot mot stabiliteten i det finansiella systemet.
 
Ändringar i betalningstrafikens infrastruktur har orsakat störningar i förmedlingen av finländska betalningar. Störningarna har främst kommit fram genom att betalningar registrerats senare än normalt på kundernas konton. Det är nödvändigt att förbättra betalsystemens tillförlitlighet i fortsättningen.
 
Finansmarknadsrapporten behandlar vidare den första offentliga rekommendationen från Europeiska systemriskrådet (ESRB), den snabba globala tillväxten av marknaderna för börsnoterade placeringsfonder, den strängare regleringen av penningmarknadsfonder och Internationella valutafonden IMF:s indikatorer för finansiell stabilitet. I rapporten berättas också hur det i regel är förlustbringande verksamhet för bankerna att tillhandahålla betaltjänster.
 
Upplysningar:
 
Ekonom Jyrki Haajanen, jyrki.haajanen(at)bof.fi, telefon 010 831 2059.

Finansmarknadsrapport 2/2011 (på finska)