Återhämtningen från den globala ekonomiska krisen är alltjämt skör och ojämn. De offentliga finanserna har försämrats framför allt i de utvecklade länderna. I årsberättelsen redogör Finlands Bank för sin verksamhet i det svåra läget under den ekonomiska krisen.
 
För att stävja den offentliga skuldkris som drabbat vissa europeiska länder säkerställde Eurosystemet banksystemets likviditet och vidtog åtgärder för att minska störningarna på obligationsmarknaden. I årsberättelsen redovisas hur Finlands Bank som en del av Eurosystemet vidtar extraordinära penningpolitiska åtgärder och hur finanskrisen har påverkat inriktningen av bankens investeringsverksamhet.
 
På grund av finanskrisen bör ännu större uppmärksamhet fästas vid riskerna i verksamheten. Finlands Bank skapade beredskap för den ekonomiska krisen genom att se över hanteringen och uppföljningen av de finansiella riskerna i bankens balansräkning. Finlands Banks buffertar och eget kapital är tillräckliga för att täcka identifierade risker.
 
I årsberättelsen framhåller Finlands Bank att finanssystemet i Finland har fungerat relativt väl trots recessionen och att bankernas kreditförluster förefaller att förbli små i förhållande till lågkonjunkturens djup. Finlands Bank intar en viktig roll i det internationella myndighetssamarbetet inom finansiell reglering och tillsyn.
 
Finlands Bank lade helt om sin forskningsverksamhet 2010. Gästforskarprogrammet avvecklades och i stället rekryteras nu ekonomiforskare som anställs på viss tid. Dessutom inriktas forskningsresurserna på att undersöka den finansiella och makroekonomiska stabiliteten och deras inbördes samverkan.
 
Finlands Banks resultat för räkenskapsperioden uppgick till 283 miljoner euro 2010. Resultatminskningen från fjolårets 420 miljoner euro förklaras huvudsakligen av en ökning av den generella avsättningen med 100 miljoner euro. Finlands Banks bokslut publiceras i årsberättelsen, som läggs ut på bankens webbplats på
http://www.suomenpankki.fi/sv/julkaisut/vuosikertomus/Pages/vk_2010.aspx.
 
Upplysningar:
kommunikationschef Mika Pösö, telefon 010 831 26 32