Hoten mot den finansiella stabiliteten i Finland ligger huvudsakligen utanför vårt lands gränser. Marknadens förtroende för vissa euroländers förmåga att klara sina skulder är svagt. Förtroendet för de stora euroländernas skuldbetalningsförmåga har däremot bevarats, vilket minskar risken för en spridning av krisen.

De svaga europeiska bankerna har små kapitalbuffertar och i regel stora statsrisker. Dessutom är det dyrt eller rentav omöjligt för dem att finansiera sig på kapitalmarknaden. I de skuldkrisdrabbade euroländerna försvårar statsrisken också upplåningen för solida banker.

Ovissheten om kvaliteten på de europeiska bankernas balansräkningar och rädslan för en eventuell större spridning av problemen inom finanssystemet kunde som värst försvåra marknadsupplåningen även för banker som för närvarande betraktas som säkra, såsom finländska banker.

EU-bankernas balansräkningar bör stärkas så att bankerna kan stödja den ekonomiska återhämtningen. "Utgående från resultaten av de pågående europeiska stresstesterna bör målmedvetna åtgärder tillgripas för att stärka kapitalet i svaga men livskraftiga banker och detta primärt via lösningar inom den privata sektorn. Banker som inte är livskraftiga bör omstruktureras eller verksamheten avvecklas på ett kontrollerat sätt", sade direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen när han presenterade rapporten om den finansiella stabiliteten under presskonferensen vid utgivningen av tidskriften Euro & talous.

Hela det finansiella systemets risktolerans måste systematiskt höjas för att minska sannolikheten för framtida finanskriser och reducera de skadliga effekterna av dem. "Man bör sörja för att de finländska myndigheterna har tillräckliga befogenheter att genomföra åtgärder för att avvärja hot mot den nationella finansiella stabiliteten", underströk Hakkarainen. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa den s.k. makrostabiliteten bland annat genom att bromsa upp hushållens och företagens överdrivna skuldsättning och en alltför kraftig uppgång i tillgångspriserna.
 
Det finansiella läget i Finland har utvecklats mot större stabilitet sedan hösten 2010. Hushållens skuldsättning uppvisar dock vissa oroväckande drag. De kraftigt skuldsatta hushållens procentuella andel har ökat snabbt under hela 2000-talet. Om hushållens skuldsättning fortsätter att öka försvagas både hushållens och hela ekonomins förmåga att anpassa sig till ekonomiska störningar. "Hushållen bör ta lån efter betalningsförmåga och också tänka på att ränteutgifterna kan stiga. Bankerna bör inte bevilja hushållen alltför stora lån i förhållande till uppställda säkerheter och betalningsförmåga", framhöll Hakkarainen.
 
Ett av de finländska företagens finansieringsproblem är det snäva utbudet av alternativa finansieringsformer. "Den inhemska kapitalmarknaden förtvinar och det behövs ett brett samarbete för att utveckla den", sade Hakkarainen.  
 

Betalnings- och avvecklingssystemen på den inhemska finansmarknaden är redan i hög grad integrerade med den europeiska infrastrukturen. Genom integrationen eftersträvas bland annat en effektivare betalningsförmedling. Övergången till s.k. europeiska SEPA-gireringar har framskridit i rask takt, men omläggningen har lett till beklagligt många betalningsförseningar. "Tjänsteleverantörerna bör i framtiden sörja för högre systemsäkerhet i servicen till finländarna", betonade Hakkarainen.

Euro & talous nummer 2/2011 om den finansiella stabiliteten innehåller en bred översikt av bank- och försäkringssektorns omvärld och infrastruktur.