Skuldkrisen i euroområdet fördjupades på nytt hösten 2011, vilket ökade den ekonomiska osäkerheten och försvagade finansmarknadens funktion betydligt. Inverkan på de finansiella förhållandena och på hushållens och företagens förtroende var som väntat negativ. Den globala tillväxten bromsade snabbt in och den europeiska ekonomin krympte.
 
De ekonomisk-politiska besluten i december 2011 var nödvändiga för att bryta den onda cirkeln och återställa förtroendet. Även i framtiden beror utvecklingen lika mycket på politiska beslut och verkställandet av dem som på ekonomiska beroendeförhållanden. "Avsteg från genomförandet av politiska beslut i det sköra konjunktur- och marknadsläget skulle vara farligt och bli dyrt", konstaterade chefdirektör Erkki Liikanen på presskonferensen om det senaste numret av Euro & talous.
 
"Eurosystemets två refinansieringstransaktioner med en löptid på tre år har varit av avgörande betydelse för marknadsutvecklingen", sade chefdirektör Liikanen. De exceptionellt långa och stora transaktionerna stillade den största oron på marknaden och vände utvecklingen av de ökade riskpremierna nedåt. Med de långfristiga refinansieringstransaktionerna har banksystemets likviditetsbehov i praktiken täckts fullständigt för tre år, vilket stöder bankernas utlåning och förmedlingen av finansiering till hela euroområdet.
 
”Oron på finansmarknaden kan stillas genom centralbanksåtgärder, men en bestående lösning av skuldkrisen kräver både framgång i finans- och strukturpolitiken och kontrollerad och rättidig avveckling av de aktuella tillfälliga centralbanksåtgärderna", konstaterade chefdirektör Liikanen.
 
Finlans Bank räknar med en mycket långsam global tillväxt på drygt 3 procent under 2012. Mot slutet av prognosperioden återgår dock den globala ekonomin och handeln till de genomsnittliga tillväxttakterna under 2003–2010. Prognosen bygger på antagandet att de politiska åtgärderna för att stävja krisen kan genomföras och skuldkrisen brytas på ett bestående sätt.
 
Tillväxtriskerna i prognosen fokuseras kring en svagare utveckling än väntat. Ekonomisk historia visar att återhämtningen från en finanskris är långsam och ojämn. Den positiva utvecklingen kan plötsligt brytas, om t.ex. skillnader börjar uppstå mellan målen för och genomförandet av den stabiliserande politiken. De globala inflationsriskerna i prognosen är måttliga och gäller främst fluktuationer i världsmarknadspriserna på energiprodukter. Den största positiva utvecklingsmöjligheten hänför sig till den förutspådda ekonomiska utvecklingen i USA.
 
Vid sitt sammanträde i mars beslutade ECB-rådet hålla fast vid den tidigare penningpolitiska inriktningen. Rådet nedreviderade dock sin tillväxtprognos och uppreviderade den kortsiktiga inflationsprognosen. "Inflationen i euroområdet väntas ligga kvar över 2 procent under 2012. I det penningpolitiskt relevanta medellånga perspektivet är inflationsriskerna fortfarande i balans och inflationsförväntningarna förankrade", konstaterade chefdirektör Liikanen.
 
De korta marknadsräntorna har sjunkit kraftigt under de senaste månaderna. Eftersom korta marknadsräntor allmänt används som referensräntor i utlåningen i Finland har också hushållens och företagens låneräntor klart börjat sjunka. I Finland hör transmissionen av penningpolitiken till de snabbaste i euroområdet samtidigt som ökningen i hushållens och företagens upplåning är tydligt kraftigare än i euroområdet i genomsnitt. "I Finland får nedgången i de korta marknadsräntorna till följd av penningpolitiken ett snabbt genomslag i låneräntorna. Lånebesluten måste dock fattas med beaktande av att vi inte kan räkna med så exceptionellt låga räntor under årtionden framöver", framhöll chefdiretör Liikanen.