Sedlar och mynt i mark kan växlas till euro fram till den 29 februari 2012. Finlands Bank rekommenderar att de som önskar växla in mark i första hand vänder sig till den egna banken. Bankerna tar efter eget gottfinnande emot mark från sina egna kunder. Man kan också höra sig för om inlösen av mark hos Forex, som är specialist på valutaväxling.
 
Det är också möjligt att på egen bekostnad sända marksedlar och -mynt till Finlands Bank för inlösen per assurerat brev enligt postens anvisningar. Bifoga avsändarens namn, kontaktuppgifter och kontonummer. Den sista avsändningsdagen är den 29 februari 2012 (poststämpelns datum). Adressen är FINLANDS BANK, Kundkassan, PB 160, 00101 Helsingfors. Eurobeloppet betalas in på avsändarens bankkonto.
 
Finlands Bank har en kundkassa, som tar emot mark för inlösen till euro. Kundkassan finns i Helsingfors, Fredsgatan 19, och den håller öppet vardagar kl. 10–15. Finlands Banks regionkontor har inga kundkassor.
 
Finlands Banks skyldighet att lösa in finska mark gäller alla sedlar som givits ut 1945 eller senare och den sista myntserien som användes innan euron infördes. Inlösensskyldigheten gäller även jubileumsmynt som präglats 1989 eller senare.
 
På Finlands Banks webbplats http://www.suomenpankki.fi/sv/setelit_ja_kolikot/markkojen_vaihtaminen_euroiksi/Pages/default.aspx
finns mer information och bilder på de sedlar och mynt som löses in.
 
Observera att centralbanken löser in marksedlarna och -mynten till deras nominella värde. Ibland kan samlar- eller affektionsvärdet vara högre än det nominella värdet.
 
Beloppet av finska mark som fortfarande är i omlopp uppgår till ca 1,66 miljarder mark, som utgörs av sedlar för ca 740 miljoner, mynt för ca 590 miljoner och jubileumsmynt för ca 330 miljoner mark.
 
När skyldigheten att lösa in mark upphört stängs Finlands Banks kundkassa i Helsingfors.

Ytterligare information lämnas av ledande rådgivare Kenneth Sainio, telefon 010 831 34 63.