​Finlands Bank har gett ut sin årsberättelse om verksamheten 2012. Årsberättelsen finns på bankens webbplats http://www.suomenpankki.fi/sv/julkaisut/vuosikertomus/Pages/vk_2012.aspx.

Utsikterna för världsekonomin försämrades 2012 och osäkerheten på finansmarknaden ökade i takt med att statsskuldkrisen fördjupades. Europeiska centralbanken sänkte styrräntorna i juli då inflationstrycket dämpades och konjunkturutsikterna försämrades i euroområdet. Under andra halvåret stillades den finansiella oron i euroområdet betydligt sedan Europeiska centralbanken hade kommunicerat sin handlingsberedskap på medlemsländernas statsobligationsmarknader för att säkerställa den penningpolitiska transmissionen och en gemensam penningpolitik i hela euroområdet. Programmet för direkta monetära transaktioner var strängt villkorat och värdepappersköpen kopplade till mottagarländernas ekonomiska anpassningsprogram.

Under året fortsatte också arbetet för att stärka den finansiella strukturen i Europa. EU-medlemsländerna nådde politiskt samförstånd om en viktig del av bankunionen, den gemensamma banktillsynen för euroområdet. En gemensam banktillsynsmyndighet ska inrättas vid Europeiska centralbanken. Lika viktiga som stärkta strukturer är framsteg på krishanterings- och krisavvecklingsområdet.

Trots stabiliseringen av finansmarknaden krympte ekonomin i euroområdet klart under andra halvåret 2012. Konjunkturutsikterna för Finland försämrades också under årets lopp, med försvagade utsikter för de offentliga finanserna som följd. Utsikterna för exporten och utrikeshandelsbalansen har likaså varit fortsatt svaga och Finlands konkurrenskraft har visat en dalande trend.

Finlands Banks resultat för räkenskapsåret 2012 uppgick till 337 miljoner euro. Bokslutet publiceras i årsberättelsen.

Upplysningar:
Kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 010 831 26 32.