​Problemen i Finlands ekonomi är inte bara cykliska utan till stor del även långsiktiga, strukturella. Tillväxten i Finland har dämpats av den svaga internationella ekonomin, men också av strukturomvandlingen inom industrin, den krympande befolkningen i arbetsför ålder, den försvagade kostnadskonkurrenskraften och de ekonomiska svårigheterna i Ryssland.

”Problemen i Finlands ekonomi är stora och ingen kraftig återhämtning av tillväxten är inom räckhåll. Det finns en bred insikt om hur djupgående problemen är. Nu är det tid att hålla målen högt och ta itu med lösningarna”, sade Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen i dag på presskonferensen i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous. För en lösning behövs strukturreformer, anpassningar av de offentliga finanserna och en ökad kostnadskonkurrenskraft.

Utsikterna för de offentliga finanserna på längre sikt har försvagats på grund av de växande underskotten och befolkningens åldrande. De nödvändiga strukturreformerna får genomslag först efter flera år och det är osäkert hur stora de blir. Därför behövs ytterligare anpassningsåtgärder. Storleksklassen på regeringens planerade anpassningar är motiverad.

Befolkningens åldrande försvagar balansen i de offentliga finanserna mer än tidigare redan under nästa årtionde. Pensionsreformen förbättrar utsikterna, men hållbara offentliga finanser och förutsättningarna för ekonomisk tillväxt bör dessutom stödjas genom andra strukturreformer. Därför behövs en förlängning av arbetslivet, en reform av social- och hälsovårdstjänsterna och bättre förutsättningar för bostadsutbudet.

Ett viktigt mål i kampen att övervinna de ekonomiska problemen är en dämpad inhemsk kostnadsutveckling. ”Den återhållsamma löneuppgörelsen hösten 2013 satte stopp för försämringen av kostnadskonkurrenskraften. Men förlorad terräng har ännu inte återtagits, då löneökningen i genomsnitt är långsam även i handelsländerna. Löneåterhållsamhet behövs fortfarande, och dessutom behövs andra åtgärder för att förbättra kostnadskonkurrenskraften”, sade chefdirektör Liikanen.

Eurosystemets utökade köpprogram har framskridit som planerat och stöder för sin del den ekonomiska tillväxten i Finland. Inom euroområdet har inflationsförväntningarna återhämtat sig från låga nivåer och de finansiella förhållandena för företag och hushåll har blivit lättare. ”Genomförandet av ECB:s penningpolitiska transaktioner fullt ut ger det stöd som behövs för återhämtningen i euroområdet och främjar en hållbar återgång av inflationen till prisstabilitetsmålet. Den penningpolitiska linjen kommer att förbli orubbad”, framhöll chefdirektör Liikanen.