​År 2014 var ett gynnsamt år för de finskregistrerade investeringsfonderna. Fondkapitalet i dessa fonder ökade med över 10 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 86 miljarder euro. Uppgifterna framgår av årsrapporten Sijoitusrahastot 2014 som Finlands Bank publicerade i dag. 

Fondernas aktieinvesteringar ökade i värde i och med den allmänna kursutvecklingen, och nedgången i de långa marknadsräntorna förbättrade ränteinvesteringarnas värde. Då inlåningsräntorna sjönk till rekordlåga nivåer 2014 var fonderna lockande investeringsobjekt tack vare deras högre avkastningsförväntningar. Till fonderna inflöt under året nytt kapital för sammanlagt 5,4 miljarder euro, vilket är drygt en miljard mer än året innan. Den andra hälften av fondkapitalets tillväxt berodde på den positiva marknadsutvecklingen. Prisuppgången på fondernas investeringar och valutakursförändringarna bidrog till en värdeökning på sammanlagt 5,3 miljarder euro.

Försäkringsföretagens innehav i investeringsfonderna ökade. Försäkringsföretagen ägde vid utgången av 2014 fondandelar i finskregistrerade investeringsfonder för över 22 miljarder euro, vilket är drygt en fjärdedel av det totala fondkapitalet. En betydande andel av de tillgångar som investerats via försäkringsbolagen utgör emellertid hushållens och övriga försäkringstagares placeringsförmögenhet, som styrs till investeringsfonderna via fondförsäkringar.

Hushållen investerade aktivt i fonder. Under hela året översteg hushållens nya fondteckningar beloppet av inlösen och portföljinnehavet växte till nästan 17 miljarder euro vid årets slut. Samtidigt som hushållen har placerat sina tillgångar i fonder har inlåningen med överenskommen löptid i bankerna minskat. Den låga räntan på inlåning med överenskommen löptid har fått hushållen att söka alternativa investeringsobjekt med bättre avkastningsförväntningar. Detta har samtidigt också inneburit att riskexponeringen i hushållens investeringsportfölj har ökat.

De finskregistrerade investeringsfonderna utökade sina investeringar i Förenta staterna och drog bort sitt kapital från Ryssland. Investeringsfondernas placeringar riktade sig 2014 främst till räntebärande värdepapper emitterade av europeiska företag och finansinstitut samt till aktier i amerikanska bolag. De förbättrade ekonomiska utsikterna för Förenta staterna återspeglades klart i fondernas investeringsbeslut. Förenta staterna gick om Finland som målland för aktieinvesteringar och steg till det största enskilda investeringslandet. Utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Ryssland minskade kraftigt de finskregistrerade investeringsfondernas investeringar i Ryssland. Även om de finskregistrerade investeringsfonderna drog sig exceptionellt snabbt från Ryssland 2014, har många fonder minskat sina investeringar i Ryssland redan under tidigare år. Investeringarna var som störst i februari 2011, då 3,6 % av de finskregistrerade investeringsfondernas kapital var investerat i Ryssland. I slutet av 2014 hade andelen krympt till 0,3 %.

Närmare upplysningar lämnas av:
ekonom Johanna Honkanen, johanna.honkanen(at)bof.fi, telefon 010 831 2992,
ekonom Topias Leino, topias.leino(at)bof.fi, telefon 010 831 2315.