​Bankfullmäktige har fastställt bokslutet för Finlands Bank för 2015 och på framställning av direktionen beslutat att 98 miljoner euro reserveras för statens behov. Året innan överfördes 137,5 miljoner euro från Finlands Bank till staten. "ECB-rådet effektiviserade 2015 sin expansiva penningpolitik genom att utöka värdepappersköpen till statsobligationer och koppla köpen till framtidsindikationerna. Köpen kommer att fortsätta tills inflationen varaktigt ligger i linje med prisstabilitetsmålet. Styrräntorna kommer att vara mycket låga under en längre tid. De låga räntorna har en inverkan på centralbankens resultat", sade Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen.

För räkenskapsåret 2015 var resultatet efter avsättningar 146 miljoner euro (2014: 150 miljoner euro). Finlands Bank utökade den generella avsättningen och avsättningen för realvärde med 100 miljoner euro (2014: 175 miljoner euro). Genom avsättningarna säkerställer banken sin funktionsförmåga under alla förhållanden och skapar beredskap för valutakurs-, ränte- och kreditrisker. De samlade avsättningarna för att täcka riskerna uppgår till 3,7 miljarder euro (2014: 3,6 miljarder euro). "Med hjälp av tillräckliga buffertar säkerställer Finlands Bank sin verksamhet även under varierande finansiella förhållanden. Samtidigt kan vi sörja för bankens förmåga att tillämpa en stabil vinstutdelning också i framtiden", framhöll direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen. Från början av 2000 har vinstutdelningen varit 2,6 miljarder euro.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och penningpolitiska poster och intäkter från investeringen av valutareserven och bankens egna finansiella tillgångar. Räntenettot för 2015 uppgick till 310 miljoner euro (2014: 317 miljoner euro). Ränteintäkterna minskade till följd av den låga räntenivån och förfall av värdepapper inom ramen för värdepappersmarknadsprogrammet (det s.k. SMP-programmet). Det utökade programmet för köp av värdepapper som inleddes 2015 genomfördes planenligt och köpen utökade balansräkningen med cirka 9,2 miljarder euro. I och med köpprogrammet ökade överskottslikviditeten i euroområdets banksystem, vilket 2015 också återspeglades i en ökning av affärsbankernas inlåning i Finlands Bank.

Med intäkterna täcker Finlands Bank sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna exklusive sedelproduktionskostnader och den exceptionella återbäringen från pensionsfonden uppgick till 88 miljoner euro (2014: 89 miljoner euro). I verksamhetskostnader och övriga intäkter ingår också Finansinspektionens kostnader och intäkter av tillsynsavgifter. I verksamhetskostnaderna ingick personalkostnader för 49,4 miljoner euro, varav Finlands Banks andel var 32,8 miljoner euro (2014: 33,6 miljoner euro) och Finansinspektionens andel 16,6 miljoner euro (2014: 16,8 miljoner euro). 

Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

I sitt förslag till vinstutdelning bedömde direktionen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas i likhet med föregående år mer än huvudregelns 50 % av vinsten för 2015 ut till staten.

Noterna till Finlands Banks bokslut har i dag den 21 mars 2016 getts ut i årsberättelsen för 2015.

Upplysningar: direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, tfn 010 831 2002.