​Ekonomin i euroområdet väntas växa måttligt under åren framöver. Denna uppfattning understöds av Eurosystemets experters senaste makroekonomiska bedömningar, inklusive Finlands Banks prognos för den internationella ekonomin. De ekonomiska utsikterna är förenade med nedåtrisker, som huvudsakligen härrör från faktorer utanför euroområdet.

Inflationen har redan i ungefär tre års tid legat kring noll men väntas successivt ta fart, understödd av penningpolitiken. Betydliga penningpolitiska lättnader har införts för att upprätthålla prisstabiliteten. De viktigaste åtgärderna har varit sänkning av styrräntorna, omfattande köp av värdepapper och vägledning om penningpolitiken. "ECB-rådet förbinder sig att fortsätta åtgärderna så länge det är nödvändigt med tanke på prisstabiliteten. Ett starkt åtagande för prisstabilitet innebär att penningpolitiken får större genomslag och inflationsförväntningarna förblir förankrade”, sade chefdirektör Erkki Liikanen i dag på presskonferensen i samband med utgivningen av publikationen Euro & talous.

”ECB-rådet följer och analyserar den ekonomiska utvecklingen mycket noggrant med ledning av prognoser och den allra senaste informationen och analyserar konsekvenserna av den förda penningpolitiken", sade chefdirektör Erkki Liikanen. Det tar tid för omfattande penningpolitiska åtgärder att få genomslag i ekonomin.

Genom penningpolitiken har det varit möjligt att bidra till återhämtningen av ekonomin i euroområdet. Den kan dock inte ensam åstadkomma långsiktig ekonomisk tillväxt. För att höja den potentiella produktionstillväxten krävs snabbare strukturreformer i alla euroländerna.

Den avtagande ökningen i befolkningen i arbetsför ålder och i produktionstillväxten dämpar tillväxtpotentialen globalt. Mot bakgrund av sparandet hos industriländernas åldrande befolkning som närmar sig pensionsåldern och det utbredda sparandet i de asiatiska länderna, råder stor efterfrågan på säkra investeringsobjekt. Detta har bidragit till en bred nedgång i de reala räntorna. "Alla ekonomisk-politiska aktörer bör arbeta för att den långsamma tillväxten och den låga inflationen inte ska bli långvariga", framhöll chefdirektör Erkki Liikanen.