​Europeiska systemrisknämnden har offentliggjort en varning till Finland för sårbarheter på bostadsmarknaden på medellång sikt. I varningen uppmärksammas i synnerhet hushållens stora och växande skuldsättning och de risker som hänför sig till den samt de konsekvenser det kunde ha för stabiliteten hos det finansiella systemet samt realekonomin i Finland om riskerna realiseras.

Europeiska systemrisknämnden svarar för tillsynen över det finansiella systemets makrostabilitet inom EU. För att utföra sitt uppdrag utfärdar nämnden varningar och – om enbart en varning bedöms vara otillräcklig – även rekommendationer om åtgärder för att minska riskerna och sårbarheterna. Nu fick sammanlagt åtta EU-länder en varning för sårbarheter på bostadsmarknaden.

Systemrisknämnden konstaterar i sin varning att man i Finland har vidtagit åtgärder som syftar till att minska sårbarheterna på bolånemarknaden. Nämnden anser att dessa åtgärder är ändamålsenliga, men inte nödvändigtvis tillräckliga. Man påpekar att myndigheterna i Finland saknar lagstadgad möjlighet att sätta gränser i förhållande till låntagarens inkomster för låntagningen, skulderna eller låneskötselkostnaderna.

Enligt Finlands Banks färska stabilitetsbedömning utgör hushållens växande skuldsättning ett hot mot det finansiella systemets stabilitet. ”Det är viktigt att vi ingriper i de missförhållanden som Europeiska systemrisknämnden påpekar i sin varning. Det finns dock inga direkta hot mot det finansiella systemets stabilitet i Finland”, konstaterar Pentti Hakkarainen, vice ordförande för Finlands Banks direktion.

Den oro som systemrisknämnden uttrycker över hushållens skuldsättning och andra strukturella sårbarheter på bostadsmarknaden i Finland har flera gånger omnämnts i Finlands Banks stabilitetsbedömningar på senare tid.1 Finlands Bank har dessutom betonat behovet av mångsidigare och komplettare makrostabilitetsverktyg.

Närmare upplysningar lämnas av

direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, tfn 010 831 2002, och avdelningschef Katja Taipalus, tfn 010 831 2345.

 

1 Euro & talous 2/2016, 5/2015, 2/2015.