​Den ekonomiska tillväxten i euroområdet har fortsatt på bred front, om än dämpad. Även arbetslösheten har småningom minskat från sin betydande nivå. Trots den gynnsamma allmänna ekonomiska utvecklingen har inflationen varit klart långsammare än vad som eftersträvats. Därför beslutade ECB-rådet i mars 2016 att sänka styrräntorna och både utöka och utvidga värdepappersköpen. "De penningpolitiska åtgärderna förväntas få gradvis effekt i euroområdet. Genom penningpolitiken stabiliseras prisutvecklingen i enlighet med målet och den ekonomiska tillväxten backas upp. Återhämtningen väntas ta fart, då ännu inte genomförda penningpolitiska åtgärder verkställs", sade Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen i dag på presskonferensen i samband med utgivningen av publikationen Euro & talous.

Tack vare den genomgående tillväxten i euroområdet har Finlands export till länderna i området ökat. Utöver exporten stöder ECB:s penningpolitik också den inhemska efterfrågan i Finland. Räntorna på hushållens och företagens nya banklån har fortsatt att sjunka, vilket uppmuntrar till att konsumera och investera.

"Finlands ekonomi går åter mot tillväxt och också investeringarna har slutligen börjat öka. Då exporten som helhet är fortsatt svag är det emellertid osäkert hur starkt och hur länge en inhemsk efterfrågan som bygger på ökad skuldsättning kan backa upp den ekonomiska tillväxten", konstaterade chefdirektör Liikanen. "För att uppnå en hållbar tillväxt förutsätts av Finland både fortsatta strukturreformer som förbättrar tillväxtmöjligheterna och en återställning av kostnadskonkurrenskraften. Här är konkurrenskraftsavtalet när det fullföljs ett viktigt steg", fortsatte chefdirektör Erkki Liikanen.

I ett längre perspektiv står Finland inför en klart långsammare ekonomisk tillväxt än under de senaste årtiondena. "Strukturreformer, innovationer och en förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar kan främja utsikterna på lång sikt. Det skulle också bidra till att hjälpa upp sysselsättningen och underlätta skötseln av den offentliga ekonomin", framhöll chefdirektör Liikanen.

Den växande privata efterfrågan som backat upp ekonomin har varit förenad med en fortsatt skuldsättning bland hushållen. Stigande skuldnivåer i en miljö där utsikterna för den ekonomiska tillväxten på lång sikt är svaga ger med fog anledning till oro. I hanteringen av riskerna i anslutning till hushållens skuldsättning har makrotillsynsverktygen en central roll, eftersom man med dem styr bankernas kapitalkrav och förfarandena vid bostadsbelåningen. Det är likaså viktigt att säkerställa att verktygslådan för makrotillsyn är tillräcklig och håller samma nivå som i de övriga länderna i Europa. Finansinspektionens direktion fattar kvartalsvis beslut om användningen av dessa verktyg.