Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 345 förfalskade eurosedlar under det första halvåret 2017. Antalet förfalskningar halverades, om siffran jämförs med motsvarande tidpunkt förra året, då antalet påträffade förfalskningar var 703. Sammanlagt påträffades 2 171 förfalskade sedlar förra året.

"Sannolikheten för att man ska få en förfalskad sedel är mycket liten i Finland. Det är dock skäl att lägga märke till sedelns säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar", säger chefen för betalningsmedelsbyrån Jussi Kangas vid Finlands Bank.

Jämfört med andra euroländer är antalet förfalskningar i Finland alltjämt litet. Bland de förfalskningar som påträffades under det första halvåret 2017 i Finland var valören 50 euro vanligast, sammanlagt 163. Valören 20 euro var den näst vanligaste (100) och valören 100 euro den tredje vanligaste (34).

Period (årets första eller andra hälft)

1/2015 2/2015 1/2016 2/2016 1/2017
Antal förfalskningar 521 564 703 1 468 345

Förfalskningar förebyggs med en ny eurosedelserie. I sedlarnas säkerhetsdetaljer har man använt nyaste teknik, som gör det allt svårare att förfalska sedlar. Hittills har redan 5-, 10-, 20- och 50-eurosedlarna förnyats. Den nya 50-eurosedeln sattes i omlopp först i april detta år.

Eurosedlarna har många säkerhetsdetaljer som gör det möjligt att kontrollera sedelns äkthet. I granskningen kan enkla test användas: känn på sedelns tryckning, titta på sedeln mot ljus och luta den. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet att är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på bankens webbplats (www.finlandsbank.fi > Pengar och betalningar).

Europeiska centralbanken ger i dag ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om förfalskade eurosedlar totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av:

Jussi Kangas, byråchef, Finlands Bank
Tfn 09 183 3432