Det finansiella systemet i Finland har fungerat tillförlitligt. Sannolikheten för allvarliga störningar som beror på konjunktur- och kreditcykler är liten under den närmaste tiden. De strukturella sårbarheterna i det finansiella systemet har dock ökat på grund av hushållens växande skuldsättning och den pågående omstruktureringen inom banksystemet.

Finlands ekonomi har äntligen lämnat recessionen bakom sig. Avigsidan med snabbare ekonomisk tillväxt har dock ofta varit en ökning av de stabilitetsrisker som är kopplade till kredittillväxt. En hög skuldsättning som koncentreras till en del av hushållen utgör en risk för den finansiella stabiliteten. "Rimliga låneperioder och löpande låneamortering dämpar hushållens skuldsättning, och detta är det viktigt att hålla fast vid också framdeles", sade direktionsmedlem Marja Nykänen i dag på presskonferensen i samband med utgivningen av publikationen Euro & talous.

Det är skäl att fortsätta myndighetssamarbetet för att vidareutveckla verktygslådan för makrotillsyn. Målet är att skapa en tillräckligt heltäckande verktygslåda för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet i Finland, motverka överskuldsättning och sörja för hushållens skuldbetalningsförmåga. "Det är viktigt att myndigheterna har tillgång till tillräckliga medel för att ingripa mot obalanser som eventuellt byggs upp i en lågräntemiljö, så att dessa inte växer sig för stora", framhöll Marja Nykänen.

Bank- och försäkringsverksamheten i Finland är koncentrerad till ett fåtal stora aktörer. I det nordiska banksystemet pågår en betydande omstrukturering, då banker med de största marknadsandelarna har börjat omvandla sina dotterbolag till filialer. Förändringarna kan få konsekvenser för spridningen av stabilitetsrisker och tillgången på finansiering i Finland. "Då bankernas nordiska kopplingar stärks, kan störningar i finanssystemet lättare än tidigare sprida sig från ett land till ett annat", påminde Marja Nykänen.

Förändringarna inom banksystemet framhäver betydelsen av myndighetssamarbete. Även om bankernas kapitaltäckning är god för tillfället, kan eventuella framtida finanskriser eller andra allvarliga störningar inte uteslutas. Med tanke på exceptionella situationer är det därför nödvändigt att sörja för ett välfungerande myndighetssamarbete.

Digitaliseringen och intåget av nya aktörer på marknaden har breddat urvalet av finansiella konsumenttjänster. Utvecklingen går mot betalningar i real tid och betalningstransaktioner som sker obemärkt. Nya aktörer har också dykt upp på konsumentkreditmarknaden. "Det blir lättare att betala och betalningstransaktionen försvinner i bakgrunden. Finansiell läskunnighet blir allt viktigare för skötseln av privatekonomin", sade Marja Nykänen.

www.eurojatalous.fi

Ppt på finska