Världsekonomin växer på bred front och framför allt tillväxten i världshandeln har stärkts efter en exceptionellt svag period. Samtidigt är emellertid den globala inflationen dämpad. Enligt Finlands Banks prognos tar den globala ekonomiska tillväxten fart till 3,5 procent 2017 och stannar på en nivå över 3 procent åren 2018–2019. Den långsamma potentiella tillväxten i de utvecklade länderna och strukturomvandlingen i Kina dämpar tillväxten mot slutet av perioden. De risker som hänför sig till tillväxten i världsekonomin har minskat men pekar fortfarande mot en svagare utveckling.

I Förenta staterna fortsätter tillväxten, även om stimulansförväntningarna har sjunkit och riktningen för den ekonomiska politiken är oklar. I Kina förväntas tillväxten alltjämt bromsa in – om än något senare än beräknat, till 6 procent 2018 och 5 procent 2019.

Kina är världens största ekonomi och dess inflytande på världsekonomin är betydande. De utvecklade ländernas vikt i världsekonomin har de facto minskat. En kraftigare inbromsning i den skulddrivna tillväxten i Kina än prognostiserat skulle försämra förtroendet världen över och dämpa tillväxten kännbart.

Den starkare ekonomiska utvecklingen i euroområdet kompenserar effekterna av Storbritanniens EU-utträde på ekonomin i Europa. Ekonomin i euroområdet har ökat i en takt av cirka 2 procent. Investeringarna har tagit fart i euroområdet och sysselsättningen har nu ökat i cirka fyra år. Den globala konjunkturuppgången stöder tillväxten i euroområdet. Utöver den stigande konjunkturen har strukturreformerna bidragit till sysselsättningstillväxten genom att höja deltagandegraden. Trots en stark tillväxt har den underliggande inflationen tills vidare visat enbart svaga tecken på att tillta uppbackad av ECB:s penningpolitik.

Takten i strukturreformerna har mattats av sedan krisåren. Dessutom belastas euroområdet fortfarande av problem som härrör från finans- och skuldkrisen. På längre sikt dämpar också den långsamma befolkningstillväxten och den svaga produktivitetsutvecklingen utsikterna för euroområdet.

Upplysningar: byråchef Hanna Freystätter, telefon 09 183 24 90.