Riksdagens bankfullmäktige har förordnat Seppo Honkapohja till vice ordförande i Finlands Banks direktion. Bankfullmäktige har därtill utnämnt Olli Rehn (filosofie doktor) till medlem av Finansinspektionens direktion och samtidigt förordnat honom till dess ordförande.

Finlands Banks direktion har för sin del beslutat om sin arbetsfördelning, som träder i kraft med omedelbar verkan. Beslutet om direktionens arbetsfördelning blev aktuellt i och med utgången av direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainens tredje mandatperiod och Marja Nykänens (juris kandidat, vicehäradshövding) och Olli Rehns tillträde som direktionsmedlemmar den 1 februari 2017.

Arbetsfördelningen speglar Finlands Banks kärnfunktioner och processer. Processerna sträcker sig över avdelningsgränserna på områdena för penningpolitisk beredning, genomförande av penningpolitiken, finansiell stabilitet och inhemsk ekonomisk-politisk påverkan. Dessa kompletteras nu med en ny process som fokuserar på digitalisering.

Enligt den nya arbetsfördelningen svarar direktionens ordförande Erkki Liikanen för beredningen av penningpolitiken, den ekonomiska politiken i Finland, den externa kommunikationen, de internationella frågorna och internrevisionen. Chefdirektör Liikanen är medlem i ECB-rådet.

Direktionens vice ordförande Seppo Honkapohja svarar för Finlands Banks vetenskapliga forskning och kontantförsörjningen. Vid förhinder för chefdirektören deltar Honkapohja i ECB-rådets sammanträden.

Direktionsmedlem Marja Nykänen svarar för finansmarknadsfrågorna, makrotillsynspolitiken, statistiken, de juridiska frågorna och ekonomi- och personalförvaltningen. Nykänen svarar också för övervakningen av riskerna i investeringsverksamheten och penningpolitiska risker.

Direktionsmedlem Olli Rehn svarar för genomförandet av penningpolitiken, Finlands Banks finansiella tillgångsförvaltning, marknadsoperationerna och betalningsrörelsen. Dessutom svarar han för Finlands Banks digitaliseringsprocess. Marja Nykänen svarar för processen för finansiell stabilitet.

Närmare upplysningar lämnas av kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 010 831 26 32.