Finlands Banks nya direktion har beslutat om sin arbetsfördelning. Beslutet om direktionens arbetsfördelning blev aktuellt i och med filosofie doktor Olli Rehns tillträde som chefdirektör och direktionens ordförande och ekonomie doktor Tuomas Välimäkis tillträde som direktionsmedlem i dag den 12 juli 2018.

Arbetsfördelningen speglar Finlands Banks kärnfunktioner och kärnprocesser. Kärnprocesserna sträcker sig över avdelningsgränserna på områdena för penningpolitisk beredning, genomförande av penningpolitiken, finansiell stabilitet, inhemsk ekonomisk-politisk påverkan och digitalisering.

Enligt arbetsfördelningen svarar chefdirektör Olli Rehn för beredningen av penningpolitiken, inhemsk ekonomisk-politisk påverkan, den externa kommunikationen, de internationella frågorna och internrevisionen. Chefdirektör Rehn är medlem i ECB-rådet.

Juris kandidat, vicehäradshövding Marja Nykänen, som varit direktionsmedlem från och med den 1 februari 2017, svarar för finansmarknadsfrågorna, makrotillsynspolitiken, statistiken, de juridiska frågorna, ekonomi- och personalförvaltningen och säkerhets- och fastighetsärenden. Nykänen svarar också för övervakningen av riskerna i investeringsverksamheten och penningpolitiska risker, den finansiella stabilitetsprocessen och verksamheten i pensionsfondens ledningsgrupp. Marja Nykänen är ordförande för Finansinspektionens direktion.

Direktionsmedlem Tuomas Välimäki svarar för genomförandet av penningpolitiken och marknadsoperationerna, den finansiella tillgångsförvaltningen, den ekonomiska forskningen och forskningen om transitionsekonomierna och för betalningsrörelsen och kontantförsörjningen. Han svarar också för Finlands Banks IT-funktioner och digitaliseringsprocessen.

"Finlands Banks nya direktion har beslutat om sin arbetsfördelning utgående från bankens beprövade organisation. Under hösten ska direktionen analysera vilka effekter särskilt den finansiella stabilitetens ökade betydelse och betalningarnas digitala transformation har på Finlands Banks omvärld. Analysen ger en utgångspunkt för att se över Finlands Banks strategiska riktlinjer och prioriteringar i verksamheten. Direktionen ser vid behov över sin arbetsfördelning”, säger chefdirektör Olli Rehn.

Upplysningar: avdelningschef Mika Pösö, telefon 09 183 2700.