Finlands Banks direktion har utnämnt ekon. dr Juha Kilponen till avdelningschef för avdelningen för penningpolitik och forskning för en femårsperiod fram till den 13 november 2023. Han efterträder ekon. dr Tuomas Välimäki, som bankfullmäktige har utnämnt till medlem av Finlands Banks direktion från och med den 12 juli 2018.                                                         

Juha Kilponen har varit chef för prognosbyrån vid avdelningen för penningpolitik och forskning sedan 2014 och före det haft expert-, forskningsledar- och rådgivaruppdrag inom Finlands Banks forskningsenhet. Under sin tid i Finlands Banks tjänst har han varit senior rådgivare vid den tillfälliga Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen och expert vid Europeiska centralbanken.

Till sin utbildning är Juha Kilponen doktor i ekonomiska vetenskaper. Han disputerade från Europeiska universitetsinstitutet i Florens 1999 om samverkan mellan penningpolitik och lönebildning. Juha Kilponen är en av utvecklarna bakom Finlands Banks prognosmodell, Aino-modellen, och en välkänd och erkänd expert inom ekonomisk modellering och prognostisering.

Juha Kilponen har publicerat flera artiklar i referentgranskade vetenskapliga publikationer samt bokartiklar, monografier och andra forskningsartiklar. Han är docent i nationalekonomi vid Åbo universitet och har föreläst om makroekonomi inom det nationella doktorandprogrammet i nationalekonomi.

Avdelningen för penningpolitik och forskning stöder Finlands Banks deltagande i utformningen av den gemensamma penningpolitiken för euroområdet. Avdelningen analyserar det ekonomiska läget i Finland och bereder bankens uttalanden om den inhemska ekonomiska politiken. Avdelningen svarar för Finlands Banks forskningsverksamhet, där tyngdpunkten ligger på forskning om samspelet mellan makroekonomi och finansmarknad och om makroekonomisk och finansiell stabilitet. Till avdelningen hör också Finlands Banks forskningsinstitut för transitionsekonomier (BOFIT), som bevakar och analyserar utvecklingen i Ryssland och Kina och bedriver långsiktig akademisk forskning

Upplysningar: chefdirektör Olli Rehn, telefon 09 183 20 01.